ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. വാമേ സഖീ ശൃണു മമ

വാമേ സഖീ ശൃണു മമ

രാഗംകാമോദരി

താളംചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾപാഞ്ചാലി

വാമേ സഖീ ശൃണു മമ വചനം ബത വാമേതരനയനേ
ചലനം കിമു വാമേ കലയേദശോഭനം അതി
വാമമായുടനെ വാതി വായുരപി
വാസഭൂമിമുപയാമ്യയി നൂനം


 കണ്ടാലതിഭീതിയുണ്ടായ് വരും ശകുനമിതു കണ്ടായോ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇത് അരങ്ങത്ത് പതിവില്ല.