ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. വാടാ നീച നീ

വാടാ നീച നീ

രാഗംപന്തുവരാടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾഭീമൻ

വാടാ നീച നീ ശാകീടാ കരധൃതവി-
പാഠ മായകൾ കൊണ്ടു
കൂടായോധനമേതും കൂടായെന്നോടു മൂഢ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

യുദ്ധത്തിൽ കിർമ്മീരൻ ഹതനാകുന്നു. വധശേഷം ഭീമൻ വീണ്ടുംതിരിഞ്ഞ് ഇനി വേഗം പോയി ജ്യേഷ്ഠനെ വിവരം അറിയിക്കുകതന്നെ എന്ന് കാണിച്ച് നാലാമിരട്ടിയെടുത്ത് മാറുന്നു. ഭീമൻ തിരിഞ്ഞ് ധനാശി തൊഴുന്നു.