ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. രാക്ഷസീ നില്ലു നില്ലെടീ

രാക്ഷസീ നില്ലു നില്ലെടീ

രാഗംസുരുട്ടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾസഹദേവൻ

ധനുസ്സമാദായ ധനഞ്ജയാനുജഃ
സ സിംഹികാ നിഷ്ഠുരസിംഹഭാഷിണിം
നിശാചരീന്താം നിശിതൈശ്ശിലീമുഖൈർ-
ന്നിവാരയന്നാഹ നൃസിംഹ വിക്രമഃ

രാക്ഷസീ നില്ലു നില്ലെടീ എടീ എടീ എടീ രാക്ഷസീ
രാക്ഷസദയിതേ കാംക്ഷിതപിശിതേ
രൂക്ഷതരം മമ കൗക്ഷേയകമിതു
വക്ഷസി പതതി പുരാ തേ 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

സിംഹികയും പാഞ്ചാലിയും ഇടത്തുവശം നിൽക്കുന്നു. സഹദേവൻ വാളോടുകൂടി വലത്തുവശത്തൂടെ എടുത്തുകലാശത്തോടെ പ്രവേശിച്ച് സിംഹികയെ കണ്ട് പാഞ്ചാലിയെ വിടുവാൻ കൽ‌പ്പിക്കുന്നു. കൂട്ടുക്കാത്തതിനാൽ സിംഹികയിൽ നിന്നു ബലമായി വിടുർത്തി പാഞ്ചാലിയെ (വലതുവശത്തുകൂടെ പിന്നിലേക്ക്) അയക്കുന്നു. നാലാമിരട്ടി. പദം.