ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. രംഗം 8 – സിംഹിക

രംഗം 8 – സിംഹിക

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

ശാർദ്ദൂലന്റെ ഭാര്യയായ സിംഹിക ശാർദ്ദൂലന്റെ മരണം അറിയുന്നതും വിലപിക്കുന്നതും ആൺ ഈ രംഗത്തുള്ളത്.