ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. രംഗം 4 – പാഞ്ചാലിയുടെ വിലാപം

രംഗം 4 – പാഞ്ചാലിയുടെ വിലാപം

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

ദുർവാസാവ് വന്നപ്പോഴേക്കും അക്ഷയപാത്രം ശൂന്യമായിരുന്നു. അത് നോക്കി കരയുന്ന പാഞ്ചാലിയെ കൃഷ്ണൻ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. ദുർവാസാവിന്റെ കോപം ശമിപ്പിക്കുന്നു.