ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. രംഗം 11- സഹദേവൻ സിംഹിക

രംഗം 11- സഹദേവൻ സിംഹിക

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

സഹദേവൻ സിംഹികയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാഞ്ചാലിയെ രക്ഷിക്കുന്നു. സിംഹികയുടെ നാസികാകുചങ്ങൾ മുറിക്കുന്നു. നിണം.
 ഇതിൽ ഓരോ ചരണത്തിനും വട്ടം തട്ടിയാൽ അന്യോന്യം സ്ഥാനം മാറുന്ന ഒരു പതിവ് മറ്റു യുദ്ധങ്ങളെപ്പോലെ- ഉണ്ട്. പദം കഴിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ സിംഹിക സഹദേവനെ എടുകുവാൻ അടുക്കുമ്പോൾ സഹദേവൻ വാൾകൊണ്ട് വെട്ടുന്നു. സിംഹിക അയ്യയ്യോ എന്നലറി പോകുന്നു. സഹദേവൻ തിരിഞ്ഞ് ഇനി വിവരം ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ അറിയിക്കുക തന്നെ എന്നു കാട്ടി നാലാമിരട്ടി എടുത്ത് രംഗം വിടുന്നു. ശേഷം തിരശ്ശീല