ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. മുഷ്ക്കരമാകും

മുഷ്ക്കരമാകും

രാഗംസുരുട്ടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾസിംഹിക

മുഷ്ക്കരമാകും ദിക്കരിനികരം
മൽക്കരഹതികൾ സഹിക്കരുതാഞ്ഞതി
വെക്കമോടോടീടുന്നു


മാനുഷാ നില്ലുനില്ലെടാ എടാ എടാ എടാ മാനുഷാ

അർത്ഥം

കരുത്തുള്ള ദിഗ്ഗജങ്ങൾ എന്റെ കൈകൊണ്ടുള്ള അടികൊണ്ട് സഹിക്കാതെ ഓടുന്നു. എടാ മനുഷ്യാ നിൽക്കവിടെ.