ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. പോകയില്ല മനുജാധമ

പോകയില്ല മനുജാധമ

രാഗംസൌരാഷ്ട്രം

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾശാർദ്ദൂലൻ

പോകയില്ല മനുജാധമ നിന്നൊടു
പൊരുതു ജയമതു ലഭിക്കും മുമ്പേ

അർത്ഥം

നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കാതെ ഞാൻ പോകില്ല ഹേ മനുഷ്യാധമാ.