ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. നൃഹരേ കരകലിതാരേ

നൃഹരേ കരകലിതാരേ

രാഗംകാനക്കുറുഞ്ഞി

താളം: അടന്ത 14 മാത്ര

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾപാഞ്ചാലി

പല്ലവി:
നൃഹരേ കരകലിതാരേ മാമിഹ
ശൌരേ പാഹി മുരാരേ

അനുപല്ലവി:
കായാമ്പൂനിറമായ നിന്നുടെ
മായാ നൂനം അമേയാ

ചരണം 1:
പാത്രം ദിനകരദത്തം പശ്യ
വിവിക്തം ഭോജനരിക്തം

ചരണം 2:
കര്‍ത്തും തവ ഖലു ഭുക്തിം കിഞ്ചന
ഭക്തന്നഹി നഹി സത്യം

അർത്ഥം

നൃഹരേ, ചക്രധരാ, ശൌരേ, എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ മുരാരേ. കായാമ്പൂനിറമായ നിന്റെ മായ തിര്‍ച്ചയായും അറിയാന്‍ സാധ്യമല്ല. ദിനകരന്‍ തന്ന പാത്രം ഇതാ ഒഴിഞ്ഞ് കമഴ്ത്തി വെയ്ച്ചിരിക്കുന്നു, കണ്ടാലും. അങ്ങേയ്ക്ക് ഉണ്ണുവാന്‍ ഒട്ടും ചോറ് അതിലില്ല, സത്യം.