ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. നിഷ്കരുണനാമെന്റെ

നിഷ്കരുണനാമെന്റെ

രാഗംപന്തുവരാടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾകിർമ്മീരൻ

നിഷ്കരുണനാമെന്റെ നൽക്കരപഞ്ജരത്തിൽ
ദുഷ്കർമ്മഫലം കൊണ്ടു വിഷ്കീരമെന്നപോലെ
പുക്കിതു നീയോർക്ക

അർത്ഥം: വിഷ്കിരം=പക്ഷി. പഞ്ജരം=കൂട്എന്റെ കരതാഡനമാകുന്ന കൂട്ടിൽ, ദുഷ്കർമ്മഫലം കൊണ്ട്, ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ നീ കഴിയും.