ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. ജൽപ്പക നിന്നെ ദർപ്പമോടെ

ജൽപ്പക നിന്നെ ദർപ്പമോടെ

രാഗംസുരുട്ടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾസിംഹിക

ജൽപ്പക നിന്നെ ദർപ്പമോടെ ഞാൻ
കെൽപ്പൊടുമെന്നുടെ ഭുജമതിലാക്കീ-
ട്ടിപ്പോളേ പോവാൻ നൂനം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
 ഇതിൽ ഓരോ ചരണത്തിനും വട്ടം തട്ടിയാൽ അന്യോന്യം സ്ഥാനം മാറുന്ന ഒരു പതിവ് മറ്റു യുദ്ധങ്ങളെപ്പോലെ- ഉണ്ട്. പദം കഴിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ സിംഹിക സഹദേവനെ എടുകുവാൻ അടുക്കുമ്പോൾ സഹദേവൻ വാൾകൊണ്ട് വെട്ടുന്നു. സിംഹിക അയ്യയ്യോ എന്നലറി പോകുന്നു. സഹദേവൻ തിരിഞ്ഞ് ഇനി വിവരം ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ അറിയികുക തന്നെ എന്നു കാട്ടി നാലാമിരട്ടി എടുത്ത് രംഗം വിടുന്നു. 

തിരശ്ശീല