ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. ചൊല്ലേറുമെന്റെ വല്ലഭതന്നെ

ചൊല്ലേറുമെന്റെ വല്ലഭതന്നെ

രാഗംസുരുട്ടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾസഹദേവൻ

ചൊല്ലേറുമെന്റെ വല്ലഭതന്നെ
വല്ലഭമോടു ഹരിച്ചതിനാൽ ഞാൻ
കൊല്ലുവനിഹ നിന്നെ

അർത്ഥം

എന്റെ ഭാര്യയെ സാമർത്ഥ്യത്തോടെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന നിന്നെ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ.