ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. ചേരുമേ ശമനസത്മനി നീ മമ

ചേരുമേ ശമനസത്മനി നീ മമ

രാഗംസൌരാഷ്ട്രം

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾശാർദ്ദൂലൻ

ചേരുമേ ശമനസത്മനി നീ മമ
ഘോരതാഡനമേറ്റു ദുരാത്മൻ

രേ രേ പോരിന്നായ് വാടാ മാനുഷാധമ
രേ രേ പോരിന്നായ് വാടാ

അർത്ഥം: ശമന സത്മനി = കാലന്റെ ഭവനം. എടാ മാനുഷാധമാ യുദ്ധത്തിനായി വാ. യുദ്ധത്തിൽ എന്റെ ഘോരമായ അടികൾ കൊണ്ട് യമപുരിയിലേക്ക് ചേരും.