ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ

ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ

രാഗംസുരുട്ടി

താളംചെമ്പട

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾസഹദേവൻ

ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ
ഖൾഗത്താൽ ഞാൻ ത്വൽഗുരുകുചയുഗ
ഖണ്ഡനമാരചയേ

അർത്ഥം
വദ്‌ഗിക്കുക=ചാടുക. ഖൾഗി=വാൾ ധരിച്ചവൻ, കണ്ടാമൃഗം, വാൾപുലി. (ഈ അർത്ഥങ്ങൾ ശബ്ദതാരാവലിയിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇതിനനുസരിച്ച് നാമമുദ്രയും പുലി എന്നുമാണ് അരങ്ങത്ത് കാണിക്കുക എന്ന് കലാ.പദ്മനാഭൻ നായരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ചൊല്ലിയാട്ടം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.) ഖൾഗം=വാൾ. നിന്റെ വലിയ മുലകൾ ഞാൻ ചാടി വാളുകൊണ്ട് മുറിയ്ക്കാൻ പോകുന്നു.