ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. കിർമ്മീരവധം
  5. ഇത്യുക്ത്വാ രജനിചരാംഗനാശു

ഇത്യുക്ത്വാ രജനിചരാംഗനാശു

ആട്ടക്കഥകിർമ്മീരവധം

ഇത്യുക്ത്വാ രജനിചരാംഗനാശു മുക്ത്വാ
പാഞ്ചാലീന്തമഥ നിജേ കരേ ഗൃഹീത്വാ
ദുദ്രാവ ദ്രുതമഥ പാണ്ഡുസൂനുരസ്യാ-
ശ്ചിച്ഛേദ സ്തനയുഗമാത്ത ചന്ദ്രഹാസഃ