നന്ദകുമാർ ചെറമംഗലത്ത്

June 5, 2011

പ്രധാന പദങ്ങളും രാഗവും.

1.0    ശങ്കരാഭരണം

 • 1.        പ്രീതിപുണ്ടരുളുകയേ                                നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        കത്തുന്ന വനശിഖി മദ്ധ്യഗനാരെടോ       നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 3.        സൂതകുലാധമ നിന്നൊടിദാനീം             കീചകവധം
 • 4.        പുണ്ടരീക നയന                 കിർമ്മീരവധം
 • 5.        പാഞ്ചാലരാജ തനയേ                 കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 6.        ഭീതിയുള്ളിലരുതൊട്ടുമേ             കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 7.        വിജയതേ ബാഹുവിക്രമം             കാലകേയവധം
 • 8.        സലജ്ഞോഹം തവ ചാടു             കാലകേയവധം
 • 9.        പാണ്ടവെ‍ൻറ രൂപം                 കാലകേയവധം
 • 10.        പരിദേവിതം മതി മതി                 സന്താനഗോപാലം
 • 11.        രാവണ കേൾക്ക നീ സാമ്പ്രതം             ബാലിവിജയം
 • 12.        കലയാമി സുമതേ                 കുചേലവ്യത്തം
 • 13.        ആരടാ നടന്നീടുന്നു                 സീതാസ്വയംവരം
 • 14.        അമ്മതൻ മടിയിൽ വെച്ചു നിൻമകൻ  രുഗ്മാഗദചരിതം

2.0    കല്ല്യാണി

 • 1.        കുണ്ഡിനനായക നന്ദിനിയെക്കാത്തൊരു     നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        അംഗനമാർ മൗലേ ബാലേ             നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 3.        ഘോരവിപിനമെന്നാലെഴു             നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 4.        വരിക ബാഹുക എന്നരികിൽ             നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 5.        താരിൽത്തേൻമൊഴിമാർമണേ             ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 6.        കണ്ണിണയക്കാനന്ദം നൽകിടുന്നു പാരം     ദക്ഷയാഗം
 • 7.        കുവലയവിലോചനേ കുമതിയാകിയ ദക്ഷൻ    ദക്ഷയാഗം
 • 8.        സാദരമയി തവ മാതരിദാനീം             ബകവധം
 • 9.        കലുഷകരം സുഖനാശനമെന്നും         ദുര്യോധനവധം

3.0    സാവേരി

 • 1.        അറിക ഹംസമേ                 നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        ഈശ്വരാ നിഷധേശ്വര                 നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 3.        ആനന്ദതുണ്ടിലനായ്‌ വന്നിതാശു        നളചരിതം നാലാം ദിവസം
 • 4.        ഭവദീയന്നിയോഗം ഞാൻ             കാലകേയവധം
 • 5.        ശ്രീമൻ സഖേ വിജയ                 സന്താനഗോപാലം
 • 6.        വിധി മതം നിരസിച്ചീടാമോ             സന്താനഗോപാലം

4.0    തോടി

 • 1.        പ്രിയാനസ നീ പോയ്‌ വരേണം         നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        കുവലയവിലോചനേ ബാലേ ഭൈമി        നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 3.        ലോകപാലൻമാരേ                 നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 4.        വിജനേബത മഹതി                 നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 5.        എങ്ങാനുമുണ്ടോ കണ്ടു             നളചരിതം നാലാം ദിവസം
 • 6.        ബാലേ വരിക നീ ചാരുശീലേ             ബകവധം
 • 7.        ജനക തവ ദർശനാൽ                 കാലകേയവധം
 • 8.        പോരും നീ ചൊന്നതും                 സന്താനഗോപാലം
 • 9.        സുദിനം താവകസംഗാൽ             കുചേലവ്യത്തം    
 • 10.        രഘുപതേ ഭാർഗവ ദീനദയാലോ         സീതാസ്വയംവരം
 • 11.        ആവതെന്തേ ഈശ്വര                 രുഗ്മാഗദചരിതം

5.0    ഭൈരവി

 • 1.        എങ്ങുനിന്നെഴുന്നരുളിസുരാധിപ         നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 2.        ജാനേ പുഷ്കര തേ തത്വം             നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 3.        അന്തികേ വന്നിടേണം                 നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 4.        ഈര്യതേ എല്ലാം                 നളചരിതം നാലാം ദിവസം
 • 5.        കണ്ടിവാർ കുഴലിയെന്നെ കണ്ടീലയോ         കീചകവധം
 • 6.        ഗോപാലകൻമാരേ പരിതാപമുള്ളിലരുതേതും    ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 7.        സന്താപമരുതാരുതേ ചെന്താമരേക്ഷണേ തവ    ദക്ഷയാഗം
 • 8.        വനമുണ്ടിവിടെ ദുർഗാഭവനമുണ്ടു         കിർമ്മീരവധം
 • 9.        സഹജ സമീരണസൂനോ             കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 10.        ചന്ദ്രവംശമൗലി രത്നമേ             കാലകേയവധം
 • 11.        സോദരന്മാരെ നന്നിതു             രാവണോൽഭവം
 • 12.        ഭാർഗവ മുനി തിലക                 സീതാസ്വയംവരം

6.0    പന്തുവരാളി

 • 1.        ദേവനം വിനോദനായ ദേവനിർമ്മിതം        നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 2.        ആരെടോ നീ നിെ‍ൻറ പേരെന്തു         നളചരിതം നാലാം ദിവസം
 • 3.        പോടാ നീയാരട മൂഢ                 കിരാതം

7.0    നാട്ടകുറുഞ്ഞി

 • 1.        കണ്ടേൻ നികടേ നിന്നെ             നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        ഋതുപർണ്ണ ധരണീപാല നീ            നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 3.        മാധവ ജയ ശ്രേ മഹാത്മൻ         കിർമ്മീരവധം
 • 4.        വാചം ശ്രുണു മേ വാനരപുഗവ      കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 5.        സുഖമോ ദേവി                     ലവണാസുരവധം

8.0    കാബോജി

 • 1.        ഊർജജിതാശയ പാർത്ഥിവ തവ         നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        ശശിമുഖി വരിക സുശീലേ             കീചകവധം
 • 3.        ഹരിണാക്ഷീ ജന മൗലിമണേ നീ         കീചകവധം
 • 4.        ജയ ജയ നാഗകേതന ജഗതീപതേ         ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 5.        പൂന്തേൻവാണി ശ്രുണു മമ വാണി         ദക്ഷയാഗം
 • 6.        ബാലേ കേൾ നീ മാമകവാണി             കിർമ്മീരവധം
 • 7.        കൊണ്ടൽവർണ്ണ പഴുതെ             കിർമ്മീരവധം
 • 8.        കണ്ടാലതിമോദമുണ്ടായ്‌വരും             കിർമ്മീരവധം
 • 9.        വഴിയിൽ നിന്നു പോക വൈകാതെ         കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 10.        വിജയ വിജയീ ഭവ ചിരം             കാലകേയവധം
 • 11.        വിജയനഹം ഇതാ കൈതൊഴുന്നേൻ      കാലകേയവധം
 • 12.        അയി സഖി ശ്രുണു മമ                 കാലകേയവധം
 • 13.        സ്മരസായകദൂനാം പരിപാലയൈനാം    കാലകേയവധം
 • 14.        കുന്തീദേവി വന്ദേ                 കർണ്ണശപഥം
 • 15.        അമ്പാടി ഗുണം വർണ്ണിപ്പാൻ             പൂതനാമോക്ഷം
 • 16.        കേമളസരോജമുഖി മാമകഗിരം             സന്താനഗോപാലം
 • 17.        യാതുധാനശിഖാമണേ                 രാവണവിജയം
 • 18.        ചിത്രപടമിതു ബാലേ                 ബാണയുദധം
 • 19.        കഞ്ജദളലോചനേ                 സുഭദ്രാഹരണം
 • 20.        പാഥോജവിലോചനേ നാഥേ             കുചേലവ്യത്തം
 • 21.        മധുരതരകോമളവദനേ                 രുഗ്മാഗദചരിതം
 • 22.        ചിത്തതാപമരുതേ ചിരം             രുഗ്മിണീസ്വയംവരം

9.0    പുന്നാഗവരാളി

 • 1.        പൂമകനും മൊഴിമാതും ഭൂമിദേവി(സാരി)     നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        അലസിതാവിലസിത മതിനാൽ ഞാൻ        നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 3.        തീർന്നു സന്ദേഹമെല്ലാം എൻ             നളചരിതം നാലാം ദിവസം
 • 4.        കരുണാവാരിധേ ക്യഷ്ണാ             സന്താനഗോപാലം
 • 5.        ബഹുചതിയാലെയിവണ്ണം ദ്യൂതേ         ദുര്യോധനവധം
 • 6.        ഹന്ത ഹന്ത ഹനൂമാൻ                 ലവണാസുരവധം
 • 7.        ദാനവാരിമുകുന്ദനെ                 കുചേലവ്യത്തം
 • 8.        അഷ്ടമൂർത്തിയെ നിന്ദ ചെയ്‌വതു         ദക്ഷയാഗം

10.0    യദുകുലകാംബോജി

 • 1.        കണ്ടാലെത്രയും കൗതുകമുണ്ടിതിനെപ്പണ്ടു  നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        കരണീയം ഞാനൊന്നു ചൊല്ലുവാൻ         നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 3.        സോദര ശ്രുണു മമ വചനം             കീചകവധം
 • 4.        സുന്ദര ശ്രുണു കാന്ത മാമകവാചം         ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 5.        ലോകാധിപ കാന്ത കാരുണാലയവാചം         ദക്ഷയാഗം
 • 6.        കാന്ത ചിന്തിക്കലിതിലേറേ             കിർമ്മീരവധം
 • 7.        ദ്രുപദ ഭൂപതി തെ‍ൻറ മോദവിധായിനി         കിർമ്മീരവധം
 • 8.        കാമനോടും തുല്യനാവും(സാരി)         ബകവധം
 • 9.        മാരസദ്യശ മഞ്ഞജുളാക്യതേ             ബകവധം
 • 10.        പങ്കതികണ്ഠ മമ മൊഴി             ബാലിവിജയം
 • 11.        കല്യാണാംഗിയണഞ്ഞീടും(സാരി)         രുഗ്മാഗദചരിതം
 • 12.        സോമവദന കോമളാക്യതേ             രുഗ്മാഗദചരിതം
 • 13.        വാരിജേക്ഷണ ശ്രുണു വചനം മേ         നരകാസുരവധം
 • 14.        സുന്ദരിമാർ മണി ബാണനന്ദിനിയും(സാരി) ബാണയുദധം

11.0    മദ്ധ്യമാവതി

 • 1.    അംഗനേ ഞാൻ അങ്ങു പോവതെങ്ങനെ     നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 2.        യാമിയാമി ഭൈമി കാമിതം             നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 3.        നരവരശിഖാമണേ                 കിർമ്മീരവധം
 • 4.        ആരിഹ വരുന്നതിവനാരുമെതിരില്ലയോ        കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 5.        ധീര ധീര വീരഹീര                 സന്താനഗോപാലം
 • 6.        സാഹസികളാരിവിടെ                 ലവണാസുരവധം
 • 7.        കുത്ര വദ കുത്ര വദ               സുഭദ്രാഹരണം
 • 8.        ഗുരുപുരേ നിന്നു ഭവാൻ             കുചേലവ്യത്തം
 • 9.        ജയജയ രാമചന്ദ്ര ജാനകി             സീതാസ്വയംവരം

12.0    ദ്വിജാവന്തി

 • 1.        ചലദളിഝംകാരം ചെവികളിലംഗാരം        നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
  2.        മറിമാൻകണ്ണി മൗലിയുടെ             നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 3.        കാന്ത ക്യപാലോ കാത്തുകൊൾക        കീചകവധം
 • 4.        കല്യാണാലയ വാചം മേ വല്ലഭാ         കുചേലവ്യത്തം

13.0    പൂർവ്വികല്ല്യാണി

 • 1.        സാമ്യമകന്നൊരുദ്യാനം              നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 2.        കാദ്രവേയകുലതിലക               നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

14.0    ഘണ്ടാരം

 • 1.        ശിവ ശിവയെന്തു ചെയ്‌വൂ ഞാൻ എന്നെ    നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        മേദിനീപലാവീരൻമാരേ കേൾപ്പിൻ         ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 3.        ഹാഹാ കരോമി കിമി                 സന്താനഗോപാലം
 • 4.        സോദരന്മാരേയിതു സാദരം             ദുര്യോധനവധം
 • 5.        ജഞ്ഞാതിയില്ല നമുക്കെടോ             ദുര്യോധനവധം
 • 6.        നില്ലട നില്ലട നിയല്ലൊ                 ദുര്യോധനവധം        
 • 7.        ഗംഭീരവിക്രമ വീര                  രാവണോൽഭവം        

15.0    കേദാരഗൗള

 • 1.        ഉണ്ടാകേണ്ട ഇതിനീഷലുണ്ടാകേണ്ട        നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 2.        ഭീരുതയോ ഭാനുമതി                 കർണ്ണശപഥം
 • 3.        ചിത്രമഹോ നമുക്കൊരു             ബാലിവിജയം

16.0    അഠാണ

 • 1.        ഉള്ളതു ചൊന്നതിൽ                 നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        കാലിണകൈതൊഴുതീടുന്നേൻ            കർണ്ണശപഥം
 • 3.        ബ്രാഹ്മണേന്ദ്ര കൂടെപോരുന്നേൻ         സന്താനഗോപാലം
 • 4.        വല്ലഭ മുല്ലശരോപമാ കേൾക്ക             ദുര്യോധനവധം
 • 5.        ചീർത്തവാദഭീതിയാൽ                 കുചേലവ്യത്തം

17.0    നാഥനാമക്രിയ

 • 1.        സഖിമാരേ നമുക്കു ജനകപാർശ്വേ       നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        ആരവമെന്തിതറിയുന്നതോ ഇഹ        നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 3.        സ്വൽപപുണ്യയായേ ഞാനോ             നളചരിതം നാലാം ദിവസം
 • 4.        മാനവേന്ദ്രകുമാര പാലയ             ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 5.        മതി മതിവിഹാരമിതി                 ബാണയുദധം
 • 6.        കാരുണ്യാനിധേ കാന്താ             കുചേലവ്യത്തം

18.0    മുഖാരി

 • 1.        ഭഗവൻ നാരദ വന്ദേഹം             നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        നൈഷധനിവൻതാനൊരീഷലില്ല        നളചരിതം നാലാം ദിവസം
 • 3.        കേകയ ഭൂപതി കന്യേ                 കീചകവധം
 • 4.        തിങ്ങൾമൗലേ കേൾക്ക വാചം            ദക്ഷയാഗം
 • 5.        എൻ കണവാ കണ്ടാലും             കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 6.        ആര്യപുത്രാ കേൾക                 കർണ്ണശപഥം
 • 7.        വിധിക്യതവിലാസമിതു                 സന്താനഗോപാലം
 • 8.        കേട്ടാലും വചനം സഖേ             സുഭദ്രാഹരണം
 • 9.        കഷ്ടം ഞാൻ കപടം                 സുഭദ്രാഹരണം
 • 10.        നാഥ ജനാർദ്ദന സാദരം             രുഗ്മാഗദചരിതം

19.0    സൗരാഷ്ട്രം

 • 1.        ഭീഷിതരിപുനികര                 നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        വഴിയേതുമേ പിഴയാതെയവനോടു        നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 3.        ഹന്ത കാന്ത ക്യതാന്തപുരം             കിർമ്മീരവധം
 • 4.        ക്രൂരയാകുന്ന നക്രതുൺഡി             നരകാസുരവധം

20.0    വേകട(ബേഗഡ)

 • 1.        നിർജഞ്ഞനമെന്നതേയുള്ളൂ ഗുണമോ         നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        വീരസേനസൂനോ വൈരിവിപിനദാവക്യശാ    നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 3.        സാദരം നീ ചൊന്നൊരു മൊഴിയിതു         കീചകവധം
 • 4.        അറിയാതെ മമ പുത്രിയെ നൽകിയ         ദക്ഷയാഗം
 • 5.        സദ്ഗൂണശീല ഹേ ദ്വിജേന്ദ്ര             സന്താനഗോപാലം

21.0    സുരുട്ടി

 • 1.        വിഫലം തേ വൈരസേനേ             നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 2.        വീര സോദര സുമതേ                 ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 3.        രാക്ഷസീ നില്ലുനില്ലെടി                 കിർമ്മീരവധം
 • 4.        മാതലേ നിശമയ                 കാലകേയവധം
 • 5.        ചതികൊണ്ടെന്തൊരു ഫലമീച്ചൂതിൽ        ദുര്യോധനവധം
 • 6.        പരഭ്യതമൊഴി പാർത്താൽ             രാവണവിജയം
 • 7.        പുഷ്കരവിലോചനാ                 കുചേലവ്യത്തം
 • 8.        ചെയ്‌വൻ താവകാഭിലാഷം             രുഗ്മാഗദചരിതം

22.0    മോഹനം

 • 1.        പോയ്‌ വരുന്നേനകലെ നീ സാമ്പ്രതി        നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 2.        മാ കുരു സാഹസം                 സന്താനഗോപാലം
 • 3.        ദേവേശ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന             സുഭദ്രാഹരണം
 • 4.        കണ്ടാലും രാക്ഷസമൗലേ             ബാലിവിജയം
 • 5.        ഗൗരീശം മമ കാണാകേണം             കിരാതം
 • 6.        കേട്ടില്ലേ ഭൂദേവൻമാരേ ഭൂപൻ           രുഗ്മാഗദചരിതം
 • 7.        വാക്യങ്ങളീവണ്ണം പറഞ്ഞതു             കാലകേയവധം

23.0    ആനന്ദഭൈരവി

 • 1.        അരയിന്നമന്നവ നിന്നോടെന്തിഹ ഞാൻ    നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        പാഹിമാം വീര പാഹിമാം             ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 3.        കർണ്ണ ദയാലോ യാചകി ആയി         കർണ്ണശപഥം
 • 4.        സുകുമാര നന്ദകുമാര വരികരികിൽ         പൂതനാമോക്ഷം
 • 5.        ചിത്രതരമോർക്കുന്നേരം             ദുര്യോധനവധം
 • 6.        ആശരനാഥ മുഞ്ച മാം                 രാവണവിജയം
 • 7.        സാരസനേത്രാ പോരുമേ             കുചേലവ്യത്തം
 • 8.        സുമശര സുഭഗശരീര                 രുഗ്മാഗദചരിതം

24.0    നീലാംബരി

 • 1.        ഹന്ത ഹംസമേ ചിന്ത എന്തു തേ        നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം    
 • 2.        ദിനകരദയാനിധേ ഭാനോ ദേവ         കിർമ്മീരവധം
 • 3.        കോലാഹലമേടു നല്ല                 ബകവധം
 • 4.        യാമിനിചരമാനിനീ(സാരി)           നരകാസുരവധം
 • 5.        വ്യത്രവൈരി നന്ദനാ കേൾ             നരകാസുരവധം
 • 6.        രാകാധിനാഥരു                     രാവണവിജയം
 • 7.        ആര്യ തവ പാദമിഹ                 സുഭദ്രാഹരണം

25.0    ഗൗളീപന്ത്‌

 • 1.        ഒരുനാളും നിരൂപിതമല്ലേ             നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 2.        നൈഷധേന്ദ്ര നിന്നോടു ഞാൻ            നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 3.        പാർത്തലത്തിൽ കീർത്തിയുള്ള         ബകവധം

26.0    മാരധനാശി (ധന്യാസി) (ധനാശി)

 • 1.        ദയിതേ നീ കേൾ കമനീയാക്യതേ         നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 2.        അരികിൽ വന്നുനിന്നതാരെന്തഭിമത         നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
 • 3.        ഇന്ദുമൗലി ഹാരമേ നീ ഒന്നെനീയെന്നോടു    നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 4.        മാന്യമതേ ടഖിലഭുവനതതകീർത്തേ         നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
 • 5.        സോദരീ രാജ്ഞിമൗലിമാലികേ             കീചകവധം
 • 6.        തപസംലേ ജയ ജയ             കിർമ്മീരവധം
 • 7.        മാഞ്ചേൽ മിഴിയാളെ നിന്നാൽ             കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 8.        മഞ്ഞജുളാംഗീ നിന്റെ കാമം             കുചേലവ്യത്തം
 • 9.        കാതരവിലോചനേ                 കർണ്ണശപഥം

27.0    ഷൺമുഖപ്രിയ

 • 1.        ചെന്നിതു പറവാൻ ന്യപനോടഭിലാഷം        നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
 • 2.        പിന്നെ നാം മുനിയോടൊന്നിച്ചു         കുചേലവ്യത്തം

28.0    അസാവേരി

 • 1.        പുഷകര നീ പഴുതേ ജൻമം            നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

29.0    കാപി

 • 1.        വസ വസസൂത മമനിലയേ            നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

30.0    നവരസം

 • 1.        അരവിന്ദമിഴിമാരേ ഗിരമിന്നു കേൾക്കമേ   ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 2.        അനന്തജൻമാർജിതമാമസ്മൽ പുണ്യഫലം    ദക്ഷയാഗം
 • 3.        നല്ലാർകുലമണിയും മ്ലി മാലേ         കിർമ്മീരവധം
 • 4.        പരിപാഹി മാം ഹരേ                 ദുര്യോധനവധം
 • 5.        പേശലാനനേ കാൺക                 ബാണയുദധം

31.0    പാടി

 • 1.        മാലിനി രുചിരഗുണശാലിനി കേൾക്ക        കീചകവധം
 • 2.        കല്ല്യാണി കാൺക മമ വല്ലഭേ             ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 3.        ചെന്താർബാണമണിച്ചെപ്പും             ബകവധം
 • 4.        ബാലികമാർ മ്ലീ മാലേ             നരകാസുരവധം
 • 5.        അരവിന്ദദളോപനയനേ                 ബാലിവിജയം
 • 6.        എന്തൊന്നു ഞാനിഹ ചെയ്‌വൂ             ബാലിവിജയം
 • 7.        പാർവ്വണ ശശി വദനേ                 ദുര്യോധനവധം

32.0    ബിലഹരി

 • 1.        മതിമതി മതിമുഖി പരിതാപം             കീചകവധം
 • 2.        കഷ്ടമഹോ ധാർത്തരാഷ്ട്രൻമാർ         കിർമ്മീരവധം
 • 3.        താപസകുലതിലക                 ബകവധം
 • 4.        മൂഢ അതിപ്രൗഢമാം                 സന്താനഗോപാലം
 • 5.        ധരണീസുരവര വന്ദേഹം             രുഗ്മിണീസ്വയംവരം
 • 6.        ഉഗ്രപരാക്രമനായ്‌ മരുവി             രാവണോൽഭവം
 • 7.        പാദയുഗന്തേ സാദരമേഷ             രുഗ്മാഗദചരിതം

33.0    ഭുപാളം

 • 1.        ചന്ദ്രചൂട നമോസതുതേ             ദക്ഷയാഗം
 • 2.        മാന്യനായ തവ സോദരൻ             കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 3.        ജയിക്ക ജയിക്ക ക്യഷ്ണ             സന്താനഗോപാലം
 • 4.        നിന്നോടിളപ്പെട്ടതിനാൽ                സീതാസ്വയംവരം

34.0    ഉശാനി(ഹുസേനി)

 • 1.        മാനിനിമാർ മൗലീമണേ മാലിനി         കീചകവധം
 • 2.        വീര വിരാട കുമാരവിഭോ             ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 3.        വല്ലഭ ശ്രുണു വചനം വാസവസൂനോ        ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 4.        ജയ ജയ രാവണ ലങ്കാപതേ             ബാലിവിജയം

35.0    സാരംഗ

 • 1.        കൗരവേന്ദ്ര നമോസ്തുതേ ന്യപതേ        ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 2.        യാഗശാലയിൽനിന്നു പോകജവാൻ       ദക്ഷയാഗം
 • 3.        ശങ്കര ജയ ഭഗവൻ ഭവൽ പദപങ്കജ        ദക്ഷയാഗം
 • 4.        ശ്ര്യഗുണനീതിജലധേ             കല്ല്യാണസൗഗധികം
 • 5.        ശ്രവണകുഠാരം                     കർണ്ണശപഥം

36.0    കാനകുറഞ്ഞി

 • 1.        സാരവേദിയായ നിന്റെ                ഉത്തരാസ്വയംവരം
 • 2.        ജീവിത നായക                     സന്താനഗോപാലം

37.0    ആഹരി

 • 1.        കഥയെല്ലാം അറിവായി           കർണ്ണശപഥം
 • 2.        നിശാചരേന്ദ്ര വാടാ                ബകവധം
 • 3.        സുധാശനേന്ദ്ര വാടാ              നരകാസുരവധം
 • 4.        ധർമ്മനന്ദന വീര                 ദുര്യോധനവധം
 • 5.        നാരാദ മഹാമുനേ                 ബാലിവിജയം

38.0    ശ്രീ

 • 1.        സോദരീ മഹാ രാജ്ഞി                കർണ്ണശപഥം
 • 2.        അജിത ഹരേ ജയ മാധവ           കുചേലവ്യത്തം    
 • 3.        കൗരവൻമാരോടു                 കല്ല്യാണസൗഗധികം

39.0    ദേവഗാനധാരം

 • 1.        നാഥ ഭവചരണ                    സന്താനഗോപാലം
 • 2.        യാദവശിഖാമാണേ                സുഭദ്രാഹരണം

40.0    കുറിഞ്ഞി

 • 1.        പാർഷതി മമ സഖി                ദുര്യോധനവധം
 • 2.        മതി മതി മമ നാഥേ                കുചേലവ്യത്തം

41.0    പുറനീര

 • 1.        നമസ്തേ ഭൂസുരമൗലേ                സന്താനഗോപാലം
 • 2.        വധിച്ചീടൊല്ല ബാലനെ                രുഗ്മാഗദചരിതം

42.0    ശഹാന

 • 1.        പോകാപൂങ്കാവിലെന്നു                നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

43.0    കമാസ്‌

 • 1.        ചിന്തിതമചിരാൽ വരുമേ            നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

44.0    ദർബാർ

 • 1.        പൂമാതിനൊത്ത ചാരൂതനോ            നളചരിതം നാലാം ദിവസം

45.0    കാനഡ

 • 1.        വാൽസല്യ വാരിധേ കർണ്ണാ             കർണ്ണശപഥം
 • 2.        അംബ തൊഴുതേൻ നിൻ പാദേ        രുഗ്മാഗദചരിതം

46.0    ചെഞ്ചുരുട്ടി

 • 1.        ജഞ്ഞാതിവൽസല                 ദുര്യോധനവധം

47.0    ജോൺപുരി

 • 1.        കിം കിമഹോ സഖീ                 ബാണയുദധം

48.0    ചാരുകേശി

 • 1.        കാമോപരൂപൻ                     ബാണയുദധം

49.0    ഹിന്ദോളം

 • 1.        എന്തിഹ മൻമാനസേ                 കർണ്ണശപഥം

50.0    വസന്ത

 • 1.        ഇനധന സമ്പാദന അനന്തരം             കുചേലവ്യത്തം
 • 2.        ബാലത കൊണ്ടു ചൊന്ന വാക്കുകൾ        കല്ല്യാണസൗഗധികം

0 Comments

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

Avatar placeholder