മുക്കുവർ

ലോകധർമ്മി വേഷം. ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം കഥ.

Malayalam

ധീവരേശ്വര പാഹി ജയ

Malayalam
ചാടിച്ചേലിലമർത്ത്യവാഹിനി കടന്നൻപിൽ ഗുഹൻ പാർപ്പിടം-
തേടിച്ചെന്ന കപീന്ദ്രനെക്കരയതിൽപ്പെട്ടെന്നു ദൃഷ്ഠ്വാ തദാ
പേടിച്ചോടിയുഴന്നുടൻ ഗുഹപദം പ്രാപിച്ചു താപാന്വിതം
കൂടിച്ചേർന്നു നമിച്ചു ദീനയതൊടൊത്തദ്ദാശരിത്യൂചിരേ
 
 
ധീവരേശ്വര! പാഹി ജയ! ജയ! ജീവരക്ഷ വിധേഹി ഭോ!
കേവലം കനിവോടു ഞങ്ങടെ ആവലാതികൾ കേൾക്കണം
 
ആശു ഗംഗയിൽ ഞങ്ങളിഹ വലവീശുവാൻ തുടരും വിധൗ
കീശനേകനടുത്തു വന്നു ദുരാശയൻ ബഹുഭീഷണൻ
 
പച്ചമത്യഗണം പിടിച്ചുപറിച്ചു തിന്മതിനായവൻ

വാനിനൊത്തു വിളങ്ങുന്ന വാനോരാറ്റിൽ

Malayalam
ശ്രീരാമദൂതനിദമോതി നടന്നു ഗംഗാ-
തീരത്തു ചെന്നളവഹോ! ബഹു ദാശവർഗ്ഗം
പാരാതെ തത്ര വലവീശുവതിന്നു മറ്റേ-
ത്തീരത്തു വഞ്ചികളിൽ വന്നു നിരന്നു മോദാൽ
 
 
വാനിനൊത്തു വിളങ്ങുന്ന വാനോരാറ്റിൽ വലയിട്ടു-
മീനങ്ങൾ പിടിക്കുമീ മാനുഷർക്കെല്ലാം
ഊനമറ്റ മറകട്ട ദാനവനെക്കൊൽവാനൊരു-
മീനമായ ദാനവാരി തുണച്ചീടേണം
 
മന്ദരാദ്രിയുയർത്തുവാൻ മന്ദമന്യേ കൂർമ്മമായി
വന്ന വിഷ്ണുഭഗവാനെ വണങ്ങീടുന്നേൻ
ധാത്രിയെക്കട്ടദൈത്യന്റെ മൂർത്തി പിളർന്നീടാനൊരു-