രുഗ്മിണി സ്വയംവരം

രുഗ്മിണീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

കാമപാലക സോമഫാലക

Malayalam
കാമപാലക! സോമഫാലക!
രാമ ഭാസുര രമണീയക
അരികൾ ചെയ്തതും പെരുതെന്നാകിലും
അരുതു സാഹസമരവിന്ദേക്ഷണ
ലോലമാരുതൻ ലീല ചെയ്യുംബോൾ
തൂലരാശികൾ ചാലെ നിൽക്കുമോ
വൈരീവീരരെ ശൗരി വെന്നുടൻ
വീരലക്ഷ്മിയോടാരാൽ വന്നീടും

കുണ്ഠേതരതരസാ ഞാനരിവര

Malayalam
ഹൃത്വാ ഭീഷ്മസുതാം യിയാസതി ദൃഢാസക്താമ്മധുദ്ധ്വംസിനി
സ്പർദ്ധാശാലിഭിരദ്ധ്വനി പ്രതിഭയം സാകം സമീകം നൃപൈഃ
ശ്രുത്വാ ശാത്രവഗാത്രശോണിതത്ധരൈരാപാടലം ലാംഗലം
ഹസ്തേന ഭ്രമയൻ ഭൃശം ഹലധരഃ ക്രുദ്ധോബ്രവീത്സാത്യകിം
 
 
കുണ്ഠേതരതരസാ ഞാനരിവര-
കണ്ഠമരിവതും കണ്ടിടു വീര!
കണ്ഠീരവ വിക്രമനാമെന്നുപ-
കണ്ഠേ വരുവതിനൊരുവൻ നഹി നഹി.
മാദ്യൽ പികമൊഴി രുഗ്മിണിയെക്കൊ-
ണ്ടദ്യ മുകുന്ദൻ വരുമളവിൽ പഥി
ചൈദ്യാദികളാം ഭൂപാലന്മാർ
ഉദ്യോഗിച്ചു തടുത്തതു മൂലം

ഭാമിനിമാരണിയുന്ന ഭാസുരശിരോരത്നമേ

Malayalam
ഭാമിനിമാരണിയുന്ന ഭാസുരശിരോരത്നമേ
കാമമിതെങ്കിലിവനെ കൈ വെടിയുന്നേൻ
എന്തു തവ കാമമെന്നാൽ ഹന്ത ഞാനാശു ചെയ്തീടാം
അന്തരം കിമപി നഹി അംബുജേക്ഷണേ!
മന്ദഹാസമധുരമാം സുന്ദരി നിൻ മുഖാംബുജം
മന്ദാക്ഷമുകുളമാവാൻ എന്തു കാരണം?

വല്ലഭ മമ സോദരൻ തന്നെ ഭവാനിന്നു

Malayalam
ജഗാദ മന്ദം ഗജരാജഗാമിനി
ഗതാ മുകുന്ദസ്യ പദാരവിന്ദം
സ്വസോദരം പ്രാപ്തദരം ദരോദരീ
മോക്തും ശുചാ മേചകചാരുകുന്തളാ
 
 
വല്ലഭ! മമ സോദരൻ തന്നെ ഭവാനിന്നു
കൊല്ലരുതേ കരുണാവാരിധേ
മല്ലലോചന നിന്നുടെ പാദാംബുജം
അല്ലലകലുവാൻ കൈതൊഴുന്നേൻ.
ചില്പുരുഷ! നിന്നുടെ പ്രഭാവം പാർത്തുകണ്ടാൽ
അല്പനാകുമിവൻ അറിയുമോ
ചിന്മയാകൃതേ നീയിന്നിവനെ ഹനിക്കിലോ
എന്മൂലമെന്നു വന്നീടുമല്ലൊ.
എങ്കലൊരു കരുണയുണ്ടെങ്കിലിവനെ

Pages