നരകാസുരവധം

നരകാസുരവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ദേവരാജ നമാമി ജയന്തോഹം

Malayalam
നികൃത്തകുചനാസികാം നിശിചരീം നിരസ്യാനനാ
നിരുദ്ധമമരാംഗനാനികരമഞ്ജസാ മോചയൻ
നിവൃത്ത്യ സമരാങ്കണാൽ സ ഖലു നിർജ്ജരേന്ദ്രാത്മജോ
നിപത്യ ചരണേ പിതുർന്നിഖിലമേതദാവേദയൽ

 

വലവിമഥനസുതനാകും നിന്നുടൽ

Malayalam
വലവിമഥനസുതനാകും നിന്നുടൽ
ബലയുതകരഹതികൊണ്ടു തകർത്തുടൻ
 
ചലമിഴിമാരെക്കൊണ്ടയി പോവാൻ
ചപലതരമതേ, കാൺക നീയധുനാ
 
വിക്രമജലധേ, രണധരണിയിൽ നീ വീര വരിക വരിക!

അർണ്ണോജാക്ഷികളേ ഹരിച്ചോരു

Malayalam
അർണ്ണോജാക്ഷികളേ ഹരിച്ചോരു നിൻ
കർണ്ണനാസികാകുചകൃന്തനമിഹ
 
തൂർണ്ണം ചെയ്‌വാൻ കണ്ടുകൊൾക നീ
നിർണ്ണയമതിനുണ്ടു മേ കരാളേ

ശക്രതനയ ഹേ ജയന്ത

Malayalam
ശക്രതനയ, ഹേ ജയന്ത! മൂഢ! 
 
ശക്രലോകവൈരിയതായീടും 
വിക്രമയുതഭൗമഗിരാ വന്നൊരു 
 
നക്രതുണ്ഡിയെന്നറിയണമെന്നെ,
വിക്രമജലധേ, രണധരണിയിൽ 
നീ വീര വരിക വരിക!

രാത്രിഞ്ചരവനിതേ

Malayalam
രുഷ്ടാം താമട്ടഹാസപ്രകുടമുഖഗുഹാസ്പഷ്ടദംഷ്ട്രാകരാളാം
പ്ലുഷ്ടാശാം ദൃഷിപാതൈസ്ഫുരദനലകണൈരാത്മേനേ തിഷ്ഠമാനാം
ക്ലിഷ്ടാന്താഃ കൃഷ്ടകേശീരപി ച സുരവധൂസ്തത്ര ബാഷ്പായമാണാഃ
ദൃഷ്ട്വാഥാകൃഷ്ടഖഡ്ഗോ ന്യഗദദതിരുഷാ വിക്രമീ ശക്രസൂനുഃ

 

 
രാത്രിഞ്ചരവനിതേ! നീ മോചയ
വൃത്രവൈരിപുരകാമിനിമാരെ
 
ചിത്രം തവ ചേഷ്ടിതമോർത്താലിഹ
പത്രിഗണങ്ങൾക്കൂണാകും നീ
 
അമരാവതിയായീടും പുരിയിൽ അധുനാ വരുവാനേവനതുള്ളൂ?
അമരവൈരിതരുണിയതാം നിന്നെ പരിചൊടു ബന്ധിച്ചീടും ഞാനും

പ്രാണനാഥൻ നീയെന്നല്ലോ

Malayalam
പ്രാണനാഥൻ നീയെന്നല്ലോ ഞാനിങ്ങു കരുതിവന്നു
ത്രാണംചെയ്തീടേണമെന്നെ കൈവെടിഞ്ഞീടൊല്ല
 
ഏണാങ്കസമവദന, ഇന്നു നിൻ വിരഹമെന്നാൽ
നൂനം സഹിക്കാവതല്ല നാളീകായതാക്ഷ!

Pages