നരകാസുരവധം

നരകാസുരവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ജളമതേ തവ വചനമഖിലമിതലമലം

Malayalam
ജളമതേ ! തവ വചനമഖിലമിതലമലം രണഭൂമിയിൽ
ബലമശേഷവുമിന്നു കാട്ടുക വലരിപോ! വിരവോടു നീ
 
ചണ്ഡഭുജബലമിന്നു നീ മമ കണ്ടുകൊൾക സുരാധമ!
കണ്ഠനാളമതിന്നു നിന്നുടെ ഖണ്ഡനം ചെയ്തീടുവൻ!

ദാനവാധമ വന്നതെന്തിഹ

Malayalam
നിശമ്യ തദ് ഭൂമിസുതസ്യ ഗർജ്ജിതം
രുഷാ ജ്വലൻ ജംഭരിപുർമ്മഹാമനാഃ
പ്രഗൃഹ്യ വജ്രം ശതധാരമുൽബണം
ജഗാദ വാചം നരകം രണോൽസുകഃ
 
 
ദാനവാധമ, വന്നതെന്തിഹ പോരിനായതിദുർമ്മതേ !
ഊനമെന്നിയെ നിന്നെയാക്കുവൻ ഭാനുതനയപുരത്തിൽ ഞാൻ
 
വീര വരിക രണാങ്കണേ എട വീര വരിക
ജംഭസൂദനനാകുമെന്നോടു പോരുവതിന്നിഹ വന്ന തേ
ഡംഭമാശു കളഞ്ഞുടൻ ദംഭോളികൊണ്ടു നിഹന്മി ഞാൻ..

 

സുധാശനേന്ദ്ര വാടാ സുധാശനേന്ദ്ര

Malayalam
ഏവം താം രജനീചരീമനുനയൻ ഭൗമാസുരോ വീര്യവാൻ
ഗത്വാസൗ വിബുധേന്ദ്രപാലിതപുരീം യുദ്ധായ ബദ്ധോ രുഷാ
രൂക്ഷാക്ഷിക്ഷരദഗ്നിദീപിതദിശോ ഘോരാട്ടഹാസൈസ്തദാ
മുഞ്ചന്നംബുദനിസ്സ്വനം സുരപതിം വാണീമഭാണീദിമാം.

 
സുധാശനേന്ദ്ര വാടാ സുധാശനേന്ദ്ര!
സുധാശനേന്ദ്ര, വരിക നീ പോരിനുസുധീരനാമെന്നോടു രണഭൂമൗ
 
വിധൂയ തവ ബലമഖിലം വെൽവൻ
വിധാതൃവരബലഗർവിതനാം ഞാൻ
 
ചെനത്ത കേസരി വിപിനേ വന്നതി-
ഘനത്തിൽ നാദിച്ചീടുന്നേരം
 
ക്ഷണത്തിലിതരമൃഗങ്ങളതോടും

രംഗം 7 ദേവലോകം

Malayalam

നരകാസുരൻ ഇന്ദ്രനെ പോരിനു വിളിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രൻ തോറ്റോടുന്നു. നരകാസുരന്റെ സ്വർഗ്ഗജയം ചിട്ടപ്രധാനമായ ആട്ടമാണ്. പോരിനു വിളിയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ അഹല്യാമോക്ഷം കഥ പറഞ്ഞ് അവഹേളിയ്ക്കുകയും പതിവുണ്ട്.

മാനിനിമാർമൗലിമണേ ദീനത

Malayalam
മാനിനിമാർമൗലിമണേ, ദീനത നിനക്കു ചെയ്ത വാനവർനാഥ-
തനയനെ കൊല്ലുവതിനു മാനസേ സന്ദേഹമില്ല മേ
 
എന്നുടയ ഭുജബലം മന്നിലും വിണ്ണവർപുരിതന്നിലും
പാതാളമതിലും വിശ്രുതം പാർത്താൽ 
 
നന്നുനന്നിസ്സാഹസകർമ്മം
അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരും ഞെട്ടുമെന്നുടയ ഘോരാട്ടഹാസം
 
കേട്ടിടുന്നേരം അത്രയുമല്ല, പൊട്ടുമഷ്ടശൈലങ്ങളെല്ലാം
ഹന്ത തവ സന്താപം ഞാൻ അന്തരമെന്നിയേ തീർത്തു
 
സന്തോഷം നൽകീടുന്നുണ്ടാഹോ! ആയതിനിന്നു
കിന്തു താമസം പോയിടുന്നേൻ

ഭൂസുത വീര മഹാരഥാ രിപുഭീഷണ

Malayalam
ശക്കോധം ളഖ്ഖശീ ശാ ശദമഹതണയേണാഹവേ 
ളൂണണാശാ വഖ്ഖോയാ വിഖ്ഖളന്തീ 
ളുഹിളമണികയാളംബഘോളന്തമാളാ
വിഖ്ഖോഹന്തഥ കാദൂണയവിവിഹമദോണിഗ്ഗദാ 
ഭഗ്ഗകാമാ വിക്കോശന്തീ വുളുവാ ഭണയി ണിയദശം ഭൂശുയം ഭീഷ്ണാംഗീ

വാരിജേക്ഷണ ശൃണു വചനം

Malayalam
വാരിജേക്ഷണ, ശൃണു വചനം മമ ശാരദശശിവദന,
വാരിജശരസമ, നിന്നെ കാൺകയാലേ
മാരമാൽ പെരുകീടുന്നെന്നുടെ മാനസേ
 
സാരസോത്ഭവനാദി സുരവരരെല്ലാരും
സാരത വെടിഞ്ഞങ്ങു ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്നു
 
സാരമാകും തവ വിക്രമം കൊണ്ടല്ലൊ,
വാരണവരവരയാനസുശീല!
 
ചെന്താർബാണകേളികൾ ചന്തമോടു ചെയ്‌വതി-
നന്തികേ വരികെന്റെ ബന്ധുരാകാരാ,
 
പന്തൊക്കും കുളിർമുല പുണരുക സാദരം
ബന്ധൂകാധരം നുകർന്നമ്പൊടു സുമതേ!

ബാലികമാർ മൗലി ബാലേ

Malayalam
നിവേദിതാ ദേവവരായ സാദരം
യദാ ജയന്തേന നിശാചരീകഥാ
തതസ്സ്വപുര്യാം നരകാസുരോ വസൻ
ജഗാദവാചം ദയിതാം രതോത്സുകഃ
 
ബാലികമാർ മൗലി ബാലേ, ബാലചന്ദ്രഫാലേ!
ചാലവേ കേൾക്ക, മേ ഗിരം ശാതോദരി ജായേ!
 
നിന്നുടയമുഖശോഭനാനിർജ്ജിതനായി ശശി
വിണ്ണിൽ ദിവാകരങ്കലും പിന്നെ മേഘങ്ങളിലും
 
അർണ്ണവത്തിലും മറയുമെന്നു മേ മാനസേ
നിർണ്ണയീച്ചീടുന്നു ഞാനും അർണ്ണോജാക്ഷി, ധന്യേ!
 
തണ്ടാർശരശരധിയും കുണ്ഠത തേടീടും
വണ്ടാർപൂങ്കുഴലി, നീയും കണ്ടാലുമുദ്യാനം

സ്വസ്തി ഭവതു തേ സൂനോ

Malayalam
സ്വസ്തി ഭവതു തേ സൂനോ! നിസ്തുലവിക്രമ!
ഹസ്തിവരയാന സുപ്രശസ്തസുചരിത!
യാമിനീചരമാനിനീനാസാകുചങ്ങളെ
ഭീമബല! ഛേദിക്കയാൽ പ്രീതിവളരുന്നു
ചേതസി മേ നന്നു.
ദേവദേവൻ നാരായണകൃപകൊണ്ടു
ദേവവൈരികളാലൊരു ഭീതിയില്ല നൂനം 
ഭൂതിവരുന്താനും

Pages