നരകാസുരവധം

നരകാസുരവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ഘോരദാനവേന്ദ്രപുരിയിലാരെടാ

Malayalam
തതഃ പ്രാപ്തമാരാൽ ഖഗേന്ദ്രം കപീന്ദ്രോ
രുഷാവിഷ്ടചേതാസ്തദാനീം മനസ്വീ
സ്വമുഷ്ടീം സമുദ്യമ്യ നാദാൻ വിമുഞ്ചൻ
ബഭാഷേ ഗിരം സാഭ്യസൂയം തരസ്വീ

ഘോരദാനവേന്ദ്രപുരിയിലാരെടാ വരുന്നതം?
വീരനെങ്കിൽ വരിക നീ പതത്രിനായക
 
പണ്ടു രാക്ഷസേന്ദ്രനിവഹഗണ്ഡമങ്ങടിച്ചുടച്ച
ചണ്ഡവീരനെന്നിതെന്നെ അറിയുമോ ഭവാൻ!

 

ഇടശ്ലോകം 1

Malayalam
തതോ മഹാത്മാ ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന-
സ്സസത്യഭാമോ വിഹഗേന്ദ്രമാസ്ഥിതഃ
നിഹന്തുകാമോ നരകം മഹാസുരം
യയൗ തദീയം പുരമബ്ജലോചനഃ

നിശമയ വാചം മേ നിഖിലഗുണാലയ

Malayalam
നിശമയ വാചം മേ നിഖിലഗുണാലയ! ഹേ സുപർണ്ണ!
വിശദതരസുകീർത്തേ! രണധീരവിവിധ-
ഗുണനിലയ! വിമതകുലദഹന!
 
ദേവവരിയായീടും ഭൂസുതൻ ദേവനിതിംബിനിമാരെ ഹനിച്ചു
കേവലമതുമല്ലവനഥ ധരണീദേവവരവിരോധം ചെയ്യുന്നു
 
സുരവരനു ബഹുപീഡ നൽകിയൊരു
നരകദാനവന്റെ ഹിംസചെയ്വാൻ
 
വിരവിനൊടു നാം പോകണമയി തൽപുര-
വരത്തിലെന്നറിക നീ സുമതേ!
 
കപടചരിതനാം സുരരിപുകീടം
സപരിവാരമഹമിന്നു ഹനിപ്പൻ
 
സപദി പന്നഗാരേ! ബലശാലിന്ന-

പത്മാരമണ വിഭോ ഭഗവൻ

Malayalam
ശ്രുത്വാ മഹേന്ദ്രഗിരമംബുകലോചനോസൗ
സസ്മാര താർക്ഷ്യതനയം ജഗദേകവീരഃ
ആഗത്യ തച്ചരണയോരതിമോദശാലീ
നത്വാ സ തം ഗിരമവോചദശേഷബന്ധും
 
കമലജഭവമുഖൈർദ്ദേവദേവൈരുപാസ്യൗ
സരസിജരുചിരൗ തൗ സ്വാമിനൗ നൗമി പാദൗ
ശരണമുപഗതാനാം കാമപൂരാംഘ്രിപസ്യ
രണഭുവി നിഹനിഷ്യാമ്യാശു ദേവസ്യ ശത്രൂൻ
 
 
 
പത്മാരമണ, വിഭോ, ഭഗവൻ പത്മാരമണ വിഭോ!
പത്മസംഭവനുത, പാലയ ഭഗവൻ!
 
എന്തഹോ നിന്തിരുവടിയെന്നെയകതാരിൽ
ചിന്തിച്ചതെന്നരുൾചെയ്തീടേണം

നാകനായക ശൃണു നലമൊടു മേ

Malayalam
നാകനായക, ശൃണു നലമൊടു മേ ഗിരം പാകശാസന, വീര!
ശോകം മാ കുരു ഹൃദി ശോഭനതരകീർത്തേ !
 
നാകവൈരിയായീടും ഭൗമകർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടു
കഷ്ടം  ഭൗമദാനവചേഷ്ടിതമഖിലവും
 
ശിഷ്ടരായീടും താപസന്മാരേയും
പെട്ടെന്നു ബാധിച്ചീടുന്ന കഠോരനെ
ഒട്ടുമേ സംശയമില്ല ജയിപ്പതിന്നു.
 
സുരനരബാധകനായ് മേവീടുന്നൊരു
നരകദാനവനപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ
 
സുരതരുണീജനത്തെയും കൊണ്ടുവരുവൻ
വിരവൊടു ഞാനിന്നു വൈകാതെ നിർണ്ണയം
 
ചണ്ഡരണാങ്കണേ ശൗണ്ഡനാം നരകനെ

സരസികവിലോചന ചരണം താവകമഹം

Malayalam
തതസ്സ ജിത്വാ നരകാസുരോ രണേ
ശതക്രതും ഛത്രമഥാസ്യ ചാമരേ
ജഹാര തന്മാതുരുദഗ്രകുണ്ഡലേ
തദൂചിവാൻ ശ്രീപതയേ സുരാധിപഃ

സരസികവിലോചന, ചരണം താവകമഹം
ശരണാഗതോസ്മി മാധവ !

ശരണാഗതവത്സല, ശശിബിംബവരാനന!
കരുണാവാരിധേ, മയി കരുണയുണ്ടാകേണം

അധികം ശോഭിതമായ ഛത്രം അത്രയുമല്ല,
അദിതി തന്റെ കുണ്ഡലവും

Pages