ബാലിവധം

ബാലിവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ഇന്നു നീ സീതയെ

Malayalam
ഇത്ഥം തിമിർത്തു വചനങ്ങളുരച്ചഥോതൗ
പക്ഷീന്ദ്രരാഷസവരൗ കലഹങ്ങൾ ചെയ്തു
ഗൃദ്ധ്രേന്ദ്രനാശു ദശകണ്ഠരഥം മുറിച്ചു
ചിത്തേ നിതാന്ദകുപിതസ്സജഗാദചൈവം
 
ഇന്നു നീ സീതയെ കൈവിടൂ രാവണ
പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുകയില്ല

Pages