ബാലിവധം

ബാലിവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

നേരുനേരതു കണ്ടീടാമെങ്കിൽ

Malayalam
നേരുനേരതു കണ്ടീടാമെങ്കിൽ
പോരിനാരോടു നീ മതിയാകും
 
ഇത്ഥം പറഞ്ഞു വിരവോടു ജടായുപക്ഷം
ചിച്ഛേദ ദക്ഷിണമവൻ സ പപാത ഭൂമൗ
താപം നിരീക്ഷ്യ വരമേകി നരേന്ദ്രജായാ
ലബ്ധാർത്ഥനായ് ദശമുഖൻ പുരമാപ വേഗാൽ
 
(തിരശ്ശീല)

Pages