ബാലിവധം

ബാലിവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ക്ഷോണീപാലകുമാരരാം നിങ്ങൾ

Malayalam
ഏവം പറഞ്ഞു ദിവിപോയി ശകുന്തരാജൻ
ശ്രീരാമനാശു തനു തസ്യസ സംസ്കരിച്ചു
താവൽ ഗമിച്ചളവു ദക്ഷിണകാനനാന്തേ
വന്നങ്ങു ലക്ഷ്മണമയോമുഖി ചൊല്ലിമെല്ലെ

ക്ഷോണീപാലകുമാരരാം നിങ്ങൾ
കൗണപർ വസിക്കും വനം തന്നിൽ
 
കാണികൾ കൊതിക്കും മെയ്യുടയോരെ
ക്ഷീണരായെന്തു സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു?

രംഗം 10 അയോമുഖിയെ അംഗവൈകല്യം ചെയ്ത് വിടുന്നു

Malayalam

അയോമുഖി എന്ന രാക്ഷസി രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ തടയുന്നു. രാമകൽപ്പനപ്രകാരം ലക്ഷ്മണൻ അയോമുഖിയ്യുടെ കുചനാസികകൾ മുറിയ്ക്കുന്നു. അംഗഭംഗം വന്ന അയോമുഖി ഓടിപ്പോകുന്നു. അയോമുഖിയെ പറ്റി വാത്മീകി രാമായണത്തിൽ ഇല്ല. ഇത് ആട്ടക്കഥാകാരന്റെ നിർമ്മിതി ആണ്. കഥാഗതിയ്ക്ക് ഇത് മേന്മകൂട്ടുന്നുമില്ല. അതിനാൽ പണ്ടേ ഉപേക്ഷിച്ച രംഗം ആണിത്. 

രാഘവ മഹാബാഹോ

Malayalam
രാഘവ മഹാബാഹോ രാജീവലോചന
രാജരാജശേഖര കേൾക്ക
 
രാവണൻ മഹാവീരൻ രാമ സീതയെയിന്നു
രഭസമോടു കൊണ്ടുപോയി
വിരവിനൊടടുത്തും ഞാൻ പെരുവഴി തടുത്തേൻ
പെരുകിന പോർ ചെയ്തനേരം
ഭൂപനന്ദന എന്നെ കപടം കൊണ്ടു വഞ്ചിച്ചു
സപദി ചന്ദ്രഹാസത്താൽ വെട്ടി
ദക്ഷിണപക്ഷവും അറ്റഹം ലഘുവായി
തൽക്ഷണം ധരണിയിൽ വീണേൻ
അരുളിനാൾ തദാ ദേവി സരസമാം തവജായാ
ശ്രീരാമനെക്കണ്ടിതെല്ലാം
ഉരചെയ്വോളവും നീ മരണം വരരുതെന്നു
ത്വൽഗതമാനസസാക്ഷി

പിതൃസഖ മഹാബാഹോ

Malayalam
ശ്രീരാമനും തമ്പിയുമായ് പ്രിയാന്താ-
മനേഷണംചെയ്തു നടക്കുമപ്പോള്‍
വീരം മഹാന്തം പതിതം ശയാനം
ജടായുഷം വീക്ഷ്യ ജഗാദരാമ:
 
പിതൃസഖ മഹാബാഹോ താത ഗൃദ്ധ്രപുംഗവ
കൃതസുകൃതകാരുണ്യ വന്ദേ
 
കൃതശല്യമഹോ തവഗാത്രം കേനഹേതുനാ
വദ വദ മഹാപക്ഷിരാജൻ

രംഗം 9 ജടായുമോക്ഷം

Malayalam

ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും ജടായുവിനെ കാണുന്നു. ജടായു നടന്നസംഭവങ്ങൾ എല്ലാം രാമലക്ഷ്മണന്മാരോട് പറയുന്നു. ലക്ഷ്മണൻ ജടായുവിനു വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു. ശ്രീരാമൻ അനുഗ്രഹിച്ചശേഷം ജടായു മരിക്കുന്നു. ശവസംസ്കാരം ചെയ്ത രാമലക്ഷ്മണന്മാർ മാറുന്നു.

തരുണി സതി ജാനകി

Malayalam
സീതാമശോകവിപിനേ സ നിധായവാണൂ
സീത സശോകവിപിനേ നിതരാം വസിച്ചു
ശ്രീരാമനാശ്രമമുപേത്യ ച തമ്പിയോടും
കാണാഞ്ഞു സീതയെയുടൻ വിലലാപ കാമം
 
 
തരുണി സതി ജാനകി ഹരിണാങ്കസുവദനേ
കരുണയോടു ദേഹി നിൻ ദർശനം മമതേ
 
ഹരിണമതിൽ മോഹമുണ്ടെങ്കിലോ വല്ലഭേ
ഹരിണാങ്കധൃതമായ ഹരിണമിഹ തരുവൻ
 
അനുജ മമ ലക്ഷ്മണ സരസി മമ വല്ലഭ
ജനകനൃപകന്യകാ മുഴുകി കരമിതല്ലൊ
 
അനുജ കരയെറ്റു നീ അനുജ കരയെറ്റു നീ
ഹന്ത മമ വല്ലഭാ സരസ്സിൽ മുഴുകിപ്പോയി

Pages