ബാലിവധം

ബാലിവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

സുഗ്രീവ നിന്നുടെ മസ്തകം ഭിത്വാ

Malayalam
സുഗ്രീവ നിന്നുടെ മസ്തകം ഭിത്വാ
നിഗ്രഹം ചെയ്‌വേനിദാനീം ക്ഷണത്താൽ
രിപുനികര കരിനിവഹഹരിവരസമോഹം
സപദി ഹഹ മുഷ്ടിപരിഘട്ടനം ചെയ്‌വേൻ

യുദ്ധം - തിരശ്ശീല

കാല്‍ത്തലം കൊണ്ടു ചവിട്ടീടൊലാ മാം

Malayalam
കാല്‍ത്തലം കൊണ്ടു ചവിട്ടീടൊലാ മാം
ക്യതജ്ഞനാകിയ മര്‍ക്കടവീര
കുടിലതരഹൃദയമതു കളക സഹജാനീ
ദൃഢതയൊടു പടപൊരുതുവതിന്നിഹ യാഹി

യുദ്ധത്തിനെന്നെ വിളിച്ചുടന്‍ മുന്നം

Malayalam
യുദ്ധത്തിനെന്നെ വിളിച്ചുടന്‍ മുന്നം
ക്രുദ്ധനായ് കണ്ടിട്ടു ഭീതനായോടീ
യുവനൃപത തരണമിതി പറവതിനുഝടിതി
തവ തരുവനമിതപദഹതികള്‍ മൂര്‍ദ്ധാവില്‍

മത്തനാമെന്നോടടര്‍ പൊരുതുപാരം

Malayalam
ഇത്ഥം ഭൂചക്രവാളം ഞെടുഞെടെയിളകിത്തുള്ളുമാറട്ടഹാസൈ-
രത്യന്തം ക്രുദ്ധനായി സുരപതിതനയന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍ സൂര്യസൂനും
ശ്രുത്വാ രോഷേണ ഗത്വാ രണഭുവി സഹസാ മുഷ്ടിമുദ്യമ്യ വീര:
ക്രുദ്ധന്‍ ചൊന്നാനിവണ്ണം രവിസുതമഖിലം ചണ്ഡമാലോക്യ ബാലീ

വിക്രമി നിന്‍സഹജനാം സുഗ്രീവന്‍

Malayalam
ശ്രീരാമനേവമരുൾചെയ്ത ബിഭേദ സാലാൻ
ഏകേന ഘോരവിശിഖേന മഹേന്ദ്രതുല്യൻ
വീരസ്തദാ കപിവരൻ പരിതോഷതസ്തം
രാമാജ്ഞയാ പുരമുപേത്യ വിളിച്ചു ചൊന്നാൻ
 
വിക്രമി നിന്‍സഹജനാം സുഗ്രീവന്‍ വിളിക്കുന്നു ഞാന്‍
അഗ്രജ വൈകാതെ യാഹി ശക്രജ വാ പോരിനായി
 
പോരിനായേഹി സോദരാ
 
നിന്നോടു പിഴ ചെയ്യാതോരെന്നെയോരാതെ രാജ്യത്തില്‍-
നിന്നടിച്ചുകളഞ്ഞല്ലോ ഇന്നു വന്നേന്‍ പോരിനായ് 
കൈബലത്തില്‍ വിജിതരാം കൈടഭപമാനശൂര

സുഗ്രീവ നിന്‍‌ഹൃദി പ്രത്യയം

Malayalam
സുഗ്രീവ നിന്‍‌ഹൃദി പ്രത്യയം വരുവതിനു
അഗ്രേ നീ കാണവേ സാലങ്ങളെ
 
ഉഗ്രമാം ബാണമയച്ചു പിളര്‍ന്നീടാം
വിക്രമം നീയതിനെയറിക കപിവീര
 
സാദരമയേ വാക്കു കേൾക്ക മമ വീര
 
 
തിരശ്ശീല

രാഘവ സഖേ വാക്കു

Malayalam
ഏവം സുഗ്രീവവാക്യപ്രമുദിതഹൃദയൗ രാഘവോ ദുന്ദുഭേസ്തം
പാദാംഗുഷ്ഠേന കായം ഗുരുതരതരസൈവാക്ഷിപാന്നസ്ഥിശേഷം
താവൽ ശാഖാമൃഗാണാം മനസി സമജനിപ്രത്യയ കിഞ്ചനാർത്ഥം
സുഗ്രീവോസൗ കപീന്ദ്രാൻ സഖിബലമറിവാൻ സംശയാലേവമൂചേ

Pages