ബാലിവധം

ബാലിവധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

എന്നുടയ സോദരിയെ

Malayalam

പല്ലവി
എന്നുടയ സോദരിയെ വികൃതയായിചെയ്തവന്‍
തന്നുടെ ജായയെ കൊണ്ടുവരുവന്‍ ഞാൻ

അനുപല്ലവി
മന്നിലൊരു നാരികളും ഏവമില്ലല്ലോ
നന്ദികലരും ദേവനഗരിയിലുമില്ലല്ലോ

 

രാത്രിഞ്ചരപുംഗവ

Malayalam

ശ്ലോകം
ശ്രീരാമചന്ദ്രന്‍ ഖരദൂഷണാദീന്‍
പോരാളിവീരന്‍ കൊലചെയ്തശേഷം
ആരാദവാപ്യാഥനിശാചരേന്ദ്രം
നരാശന: കശ്ചിദുവാച വൃത്തം

പല്ലവി:
രാത്രിഞ്ചരപുംഗവ മഹാരാജരാജ
വൃത്രാരിദര്‍പ്പഹരവിക്രമ മഹാത്മന്‍

അനുപല്ലവി:
കൃത്താരിചക്ര തവ സോദരിയെ വിപിനേ-
യെത്രയും വികൃതയായി ചെയ്തിതൊരുമനുജന്‍

ചരണം 1:
ലക്ഷ്മണനെന്നല്ലൊ പേരവനുവീര
ലക്ഷ്മണാഗ്രജനായ രാമനതിധീരന്‍

രംഗം 1 രാവണനും അകമ്പനനും

Malayalam

സോദരിയായ ശൂര്‍പ്പണഖയെ ലക്ഷ്മണന്‍ വിരൂപയാക്കിയ വിവരം അകമ്പനന്‍ എന്ന രാക്ഷസന്‍ വന്ന് രാവണനെ അറിയിക്കുന്നു. ഖരദൂഷണത്രിശിരാക്കളേയും സൈന്യത്തേയും രാമന്‍ വധിച്ച വാര്‍ത്തയും, രാമന്റേയും സുന്ദരീമണിയായ സീതയുടേയും വൃത്താന്തങ്ങളും അകമ്പനന്‍ രാവണനെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഇവകള്‍കേട്ട രാവണന്‍ സീതയെ താന്‍ അപഹരിച്ച് രാമനോട് പകരം വീട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു.ക്രമേണ സീതയുടെ സൌന്ദര്യത്തെ ചിന്തിച്ച് മാരപീഡിതനായ രാവണനെ പത്നിയായ മണ്ഡോദരി ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ രാവണന്‍ പത്നിയെ അനുനയത്തില്‍ അന്ത:പുരത്തിലേക്ക് മടക്കുന്നു.

Pages