പശുപാലകന്മാർ

Malayalam

മാനവേന്ദ്ര കുമാര പാലയ

Malayalam

ബാഹാബലേന പശുപാലകുലം വിജിത്യ
മാഹാകുലേ നിശി ഹൃതേ കുരു പുംഗവേന,
ഹാഹേതി താവദമുമുത്തരമേത്യ നാരീ-
വ്യൂഹാന്തരസ്ഥിതമിതി സ്മ വദന്തി ഗോപാഃ