സതി

Malayalam

തിങ്കള്‍ മൌലേ കേള്‍ക്ക

Malayalam

ശ്രുത്വാ പിതുശ്ശ്രുതിവിരോധി വചസ്തദാ സാ
ഗത്വാ സതീ രജതഭൂമിധരം ജവേന.
നത്വാ ഹ്രിയാ ഹൃദി ഭിയാപി രുഷാ ശുചാ ച
സ്ഥിത്വാ പുര: പുരഹരം ഗിരമിത്യു വാച

പല്ലവി
തിങ്കള്‍ മൌലേ! കേള്‍ക്ക വാചം ദേവദേവ മേ!

അനുപല്ലവി:
എങ്കലുള്ളോരപരാധം എല്ലാം നീതാന്‍ സഹിക്കേണം

ചരണം1:
“മാനനീയം തവവാക്യം മാനിയാതെ പോക മൂലം
മാനഭംഗം വന്നിവണ്ണം മാമക വല്ലഭ ശംഭോ”

ചരണം2:
“ഹന്ത താതനെന്റെ മാനഹാനി ചെയ്തതിനില്ലാര്‍ത്തി
നിന്തിരുവടിയെക്കൂടെ നിന്ദിപ്പതു സഹിയാ ഞാന്‍

അഷ്ടമൂര്‍ത്തിയെ

Malayalam

അഷ്ടമൂര്‍ത്തിയെ നിന്ദ ചെയ് വതു
കഷ്ടമെന്തിതു തോന്നിയതു ഹൃദി ?
വിഷ്ടപേശ- വിരോധമിഹ തവ
ദിഷ്ട ദോഷ- വശേന വന്നിതു.
പല്ലവി
താത! ദുര്‍മ്മതി നല്ലതല്ലിതു തേ.
കേള്‍ക്ക മേ വചനം താത.

ലോകാധിപാ കാന്താ

Malayalam

ഇതീരിതവതീശ്വരേ കൃതനതൌഗതേ നാരദേ
ക്രതൂത്സവമഥോര്‍ജ്ജിതം പിതുരതീവ സാ വീക്ഷിതും
കുതൂഹലവതീ തദാഖിലസതീ ശിരോമാലികാ
സതീ ഭഗവതീ നിജം പതിമുവാച പാദാനതാ

ലോകാധിപാ ! കാന്താ! കരുണാലയാ! വാചം
ആകര്‍ണ്ണയ മേ ശംഭോ!

അനുപല്ലവി
ആകാംക്ഷയൊന്നെന്‍റെ മനതാരില്‍ വളരുന്നു.
അതിനനുവദിക്കേണമാശ്രിത ജനബന്ധോ!

ചരണം
ഇന്നു മേ ജനകന്‍ ചെയ്യുന്ന യാഗഘോഷങ്ങള്‍
ചെന്നു കണ്ടു വരുവാനെന്നില്‍ നിന്‍‍കൃപ വേണം
എന്നുടെ സോദരിമാരെല്ലാപേരുമവിടെ
വന്നീടുമവരേയും വടിവില്‍ക്കണ്ടീടാമല്ലൊ

ഹന്ത ദൈവമേ

Malayalam

 ശ്ലോകം
തിരോഹിതേ ദ്രാഗമൃതാത്മനീശ്വരേ
വിയോഗ താപാദഥ വിഹ്വലാ സതി
വിഹായ സാ മോദവിലാസമാസ്ഥിതാ
കുമുദ്വതീവാളികുലാകുലേക്ഷിതാ

ശ്രീ നീലകണ്ഠാ

Malayalam

സാനന്ദം പിതൃജനപോഷിതാ സതീതി
ഖ്യതാഖ്യാ സകലകലാവിചക്ഷണാ സാ,
ആബാല്യാല്‍ പശുപതിമേവ ഭര്‍ത്തൃഭാവേ
വാഞ്ഛന്തീ തദനുഗുണം തപശ്ചചാര

പല്ലവി

ശ്രീനീലകണ്ഠാ ഗുണസിന്ധോ
പരമാനന്ദരൂപ ജയ ഹര ദീനബന്ധോ
ചരണം 1

ചെഞ്ചിടയുമമൃതകരകലയും പൂര്‍ണ്ണ-
ശീതാംശുബിംബരുചി ചേര്‍ന്ന തനുരുചിയും
പുഞ്ചിരികലര്‍ന്ന മുഖമതിയും കാണ്മാന്‍
ഭൂയോപി വളരുന്നു പാരമഭിരുചിയും
ചരണം 2

കരിമുകില്‍ തൊഴുന്ന രുചിതടവും നല്ല
കണ്ഠമൊടു ബാഹുക്കള്‍ വിതതമാറിടവും
കരിചര്‍മ്മശോഭി കടിതടവും ഇന്നു
കാണുമാറാകണം തവചരണവടിവും
ചരണം 3