ദുര്യോധനവധം

Malayalam

ചഞ്ചലത്വമതിന്നു സാമ്പ്രതമെങ്കിലെന്റെ

Malayalam
ചഞ്ചലത്വമതിന്നു സാമ്പ്രതമെങ്കിലെന്റെ സുയോധനാ
പഞ്ചദേശമതെങ്കിലും നൃപാ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കണം
 

ജ്ഞാതിവത്സല ഭൂരിഭൂതിത

Malayalam
ധൃതരാഷ്ട്രഗിരം നിരസ്യ കുന്തീ-
സുതരാഷ്ട്രം വിസൃജാമി നൈവചൈവം
ധൃതനിശ്ചയമേഷ നാഗകേതും
സ്മിതപൂര്‍വ്വം സ്മ തമാഹ വാസുദേവഃ

ജ്ഞാതിവത്സല ഭൂരിഭൂതിത ഭൂപവീര മഹാമതേ
പാതിരാജ്യമതിന്നു നീ നൃപാ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കണം

 

രംഗം 10 ഹസ്തിനപുരം - ദുര്യോധന സഭ - ദൂത്

Malayalam

ദുര്യോധനന്റെ സഭയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ ദൂതനായി വരുന്നു. ധർമ്മപുത്രർ പറഞ്ഞപോലെ അഞ്ച് വീട് എങ്കിലും തരൂ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സൂചികുത്തുവാനുള്ള ഇടം പോലും തരില്ല എന്ന് ദുര്യോധനൻ മറുപടി പറയുന്നു. ശേഷം വാക്ക് തർക്കവും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപ പ്രദർശനവും.

ഉണ്ണിയെവിടെ മമ സമീപേ

Malayalam
ഉണ്ണിയെവിടെ മമ സമീപേ വരിക
പണ്ഡിതമതേ ദുരിതകൂപേ ധര്‍മ്മ-
ക്കണ്ണതുമടച്ചു വീഴൊല്ലാ ബഹുതാപേ
 
വാചികമിദം ധര്‍മ്മപുഷ്ടം സവ്യ-
സാചിസഖമുഖ ഗളിതം ഇഷ്ടം കേള്‍പ്പാന്‍
യാചിച്ചീടുന്നേന്‍ ഭവാനോടിഹ കഷ്ടം

വൃഷ്ണികുലതിലക ജയ

Malayalam
വൃഷ്ണികുലതിലക ജയ വിഷ്ണോ ദേവാ
 
കൃഷ്ണ കൃപചെയ്ക രിപുജിഷ്ണോ സ്വാമിന്‍
ജിഷ്ണുസഖ ജിതദനുജ പദപതിതജിഷ്ണോ
 
ഭൂഭാരഹതിയതിനു താനെ വന്നു ശോഭയോടുദിച്ചൊരു ഭവാനെ
വാഴ്ത്താൻ കോ ഭവതി ശക്തനിഹ ഭാർഗ്ഗവീജാനേഃ
 
നല്ലമൊഴി ചൊല്ലി മമ സുതനെ നാഥ
നല്ലവഴി കാട്ടിടേണ-മുടനെ മമ
നീയല്ലാതെയാശ്രയമാരുള്ളു ഭുവനേ
 
ഉള്ളില്‍ കിടക്കുന്നോരതിയാം നിന്റെ
കള്ളങ്ങളാര്‍ക്കുപരമറിയാം ഏവ-
മുള്ളതു തഥാപി ഞാന്‍ ഉണ്ണിയോടു പറയാം.
 

പാര്‍ത്ഥിവപതേ കേള്‍ക്ക ഇന്നു ഞാനും

Malayalam
സഭ്യൈസ്സമോദൈസകലെസ്തദാനീ-
മഭ്യര്‍ച്ചിതോ ഭീഷ്മമുഖൈര്‍മുകുന്ദ:
സംഭാവ്യ താന്‍ സാദരമാത്മദൃഷ്ടീം
സമ്പ്രേക്ഷ്യ ചൈവം ധൃതരാഷ്ട്രമൂചേ
 
പാര്‍ത്ഥിവപതേ കേള്‍ക്ക ഇന്നു ഞാനും
പാര്‍ത്ഥരുടെ ദൂതന്‍ ആകുന്നു കൃഷ്ണൻ
 
അര്‍ത്ഥമവരുടെ വിരവില്‍
അത്ര പറയുന്നു
 
നിന്നുടയ പുത്രര്‍ അന്നന്നു ചെയ്ത
ദുര്‍ന്നയമതൊക്കവെ മറന്നു മനസി
തന്നുടയ ഭാഗമവര്‍ വന്നിരക്കുന്നു
 
അര്‍ത്ഥവുമതിന്നുടെയെടുത്തു അവരെ

Pages