ദുര്യോധനവധം

Malayalam

കാന്താരവിന്ദനയനേ കാമിനീമണേ കാന്തേ

Malayalam
കാമാനവാപ്യ കമലേശകൃപാപ്രഭാവാത്
കാമം വസൻനിജപുരേ സ കദാപി രാജാ.
സാമോദചാരുപവനോപവനേനുരൂപാം
സാമോദമാഹ കമനീം കമനീയരൂപാം

കാന്താരവിന്ദനയനേ, കാമിനീമണേ, കാന്തേ! കളഭഗമനേ !
സന്തോഷകാരിവസന്തകാലമിതു
ചന്തമായ്‌വിലസുന്നു ചലമിഴി ചതുരം
കണ്ടാലുമത്രപടർന്നു മുല്ലകലിക നിരന്നുവിടർന്നു

പുറപ്പാട്

Malayalam
ശ്രീമാന്‍ സധുവിജിത്യ കൃഷ്ണകൃപയാ ഭൂമണ്ഡലം ഭ്രാതൃഭി-
സ്സീമാതീതഗുണോന്യദുര്‍ല്ലഭതരാം സമ്പ്രാപ്തവാന്‍ സമ്പദം
രാജാ ധര്‍മ്മസുതോ വിധായ വിധിനാ ശ്രീരാജസൂയാദ്ധ്വരം
ശക്രപ്രസ്ഥപുരേ പുരന്ദരസമോസ്സ്വൈരം ന്യവാത്സീത് പുരാ
 
രാജകുല സമുത്ഭവ രാജകുലമൌലി
രാജമാന ഹീരന്‍ സുരരാജസമവീരന്‍
 
വ്യാജയദുവരരൂപ ശ്രീജാനികൃപയാ
ശ്രീജയങ്ങളെ ലഭിച്ചു രാജസൂയം ചെയ്തു
 
രാജീവാക്ഷിയാം പാഞ്ചാലരാജപുത്രിയോടും
രാജരാജവിഭവനനുജരോടും കൂടി
 

തോടയം

Malayalam
സരിദധിപഗഭീരം സാദരം മേരുധീരം
സുനയമകുടഹീരം സൂരിചിത്താബ്ജസൂരം
വിമലമതിവിചാരം വൈദ്യശാസ്ത്രാർത്ഥസാരം
പിതരമഹമുദാരം ഭാവയേ തം സദാരം
 
ഭൂയാസ്താം ഭൂരിഭൂത്യൈ സ്ഫുരദമൃതകരാവാദ്യവൈദ്യാവവിദ്യാ
ദുഃഖച്ഛേദൈകദക്ഷാവരിദരകമലാദ്യുല്ലസത്പഞ്ചശാഖൗ
നിത്യൗ വേദാന്തവേദ്യൗ ശുഭതരപനസാന്ദോളികാഖ്യാലയസ്ഥൗ
സന്താപാന്താവനന്തോരഗകലിതതനു രുദ്രധന്വന്വന്തരീ നഃ
 
അംഭോജേക്ഷണശംഭുഡിംഭമുരുഭം സംഭഗ്നജംഭദ്വിഷ-
ഡ്‌ഡംഭം ഭൂതപതിം പ്രഭേശമൃഷിഹൃച്ഛുംഭത്പദാംഭോരുഹം

ദുര്യോധനവധം

Malayalam

രാജസൂയാനന്തരം ദുര്യോധനവധം വരെയുള്ള മഹാഭാരതകഥ വേണ്ട ഭാഗങ്ങള്‍ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റുഭാഗങ്ങള്‍ ചുരിക്കിക്കൊണ്ടും ശ്രീ വയസ്ക്കര ആര്യന്‍ നാരായണന്‍ മൂസ്സത് രചിച്ച ആട്ടകഥയാണ് ദുര്യോധനവധം.

Pages