ദുര്യോധനവധം

Malayalam

ദുഷ്ട വരിക നേരെ ദുര്യോധന

Malayalam
സേനാധീശേഷു ഭീഷ്മാദിഷു ബലിഷു ചതുർഷ്വേവമാപ്തേഷു ഹാനിം
നാനാദേശാഗതേഷു ക്ഷിതിപതിഷു തഥൈവാഹവേഷ്വാഹതേഷു
ദീനാത്മാനം സമാനം സുരസരിദുദരേ ലീനമത്യുച്ചസിംഹ-
ദ്ധ്വാനദ്ധ്വസ്താഖിലാശഃ കുരുപതിമഥ തം ഭീമസേനാ ബഭാഷേ

രംഗം 16 യുദ്ധഭൂമി ദുര്യോധനവധം

Malayalam

കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി ദിവസം 18 ഗംഗാതീരം. ദുര്യോധനൻ പേടിച്ച് ഗംഗയുടെ അടിയിൽ പോയി ഒളിച്ച് ഇരിക്കും. ഭീമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും വന്ന് ദുര്യോധനനെ യുദ്ധത്തിനുവിളിക്കും. ഭീമൻ തുടയിൽ ഗദ കൊണ്ട് അടിച്ച് ദുര്യോധനനെ വധിക്കും. ഈ രംഗവും ഇപ്പോൾ നടപ്പില്ല. അടുത്തടുത്ത രംഗങ്ങളിൽ ‘വധം‘ കാണിക്കുക എന്നത് ദൃശ്യപരമായി ഭംഗി ഉണ്ടാകില്ല എന്നതിനാലാവാം ഇപ്പോൾ ദുര്യോധനവധം സാധാരണ നടപ്പില്ലാത്തത്. ദുശ്ശാസനവധത്തോടേ കഥ അവസാനിപ്പിക്കാറാണ് പതിവ്. 

ഇടശ്ലോകം 4

Malayalam
ക്രുദ്ധ്യദ്ഭീമനൃസിംഹപീതരുധിരേ ദുശ്ശാസനേന്ദ്രാഹിതേ
പ്രഹ്ലാദപണയാകുലഞ്ച സമഭൂന്നിർമ്മന്യു കൃഷ്ണാന്തരാം
സ്വർവൈരോചനിനാപ്യഭാജി ബലിനാ ജിഷ്ണോർജ്ജിഗീഷാജുഷാ
ശല്യോ ധർമ്മഭുവാഥ ഗോസ്സഹരിണാ നിർമ്മൂലമുന്മൂലിതഃ
 

അന്ധമതേ തിഷ്ഠ കിന്ധാവതീ

Malayalam
അന്ധമതേ! തിഷ്ഠ കിന്ധാവതീ? ഭവാൻ
അന്ധാത്മജാ! നിന്റെരക്തം കുടിച്ചുടൻ
 
ബന്ധുരഗാത്രി പാഞ്ചാലിതൻ വേണിയെ
ബന്ധിപ്പനെന്നുള്ള സത്യം കഴിക്കുവൻ
 

അന്നു കൊല്ലാതെയയച്ചതുകൊണ്ടല്ലൊ

Malayalam
അന്നു കൊല്ലാതെയയച്ചതുകൊണ്ടല്ലൊ
ഇന്നു വന്നാക്ഷേപമോതുന്നതിങ്ങനെ?
 
എന്നുമിനി വരാതുള്ളൊരുമാർഗ്ഗത്തെ
ഇന്നുതന്നെ അയച്ചീടുന്നതുണ്ടു ഞാൻ

പാരം‌പഴിച്ചുപറയുന്നവാക്കിനു

Malayalam
പാരം‌പഴിച്ചുപറയുന്നവാക്കിനു നേരെനിന്നുത്തരം ചൊൽക കഴിയുമോ?
 
പാരിലുള്ളമഹാഭൂതാവലിക്കുഞാൻ
ചോരാ! നിൻചോരയാൽ തൃപ്തിവരുത്തുവൻ

വീരവാദങ്ങളീവണ്ണം വൃകോദര

Malayalam
വീരവാദങ്ങളീവണ്ണം വൃകോദര! പോരും പറഞ്ഞതു പണ്ടെടാനിന്നുടെ
ദാരങ്ങളെയങ്ങുമിങ്ങും ഇഴച്ചൊരുനേരം ഭവാനുടെ ശൗര്യമിതെങ്ങുപോയ്?

നില്ലെടാ നില്ലെടാ നീയല്ലൊപണ്ടെന്റെ

Malayalam
ന്യസ്താസ്ത്രേ സുരസിന്ധുജേ, സുതഹതിം ശ്രുത്വാ നിരസ്തായുധേ
ദ്രോണേ സൈന്യപതൗ ച പാർഷതഹതേ, കർണ്ണേഥ സൈന്യേശ്വരേ
സ്മാരം സ്മാരമപി സ്വദാരവസനാക്ഷേപം തദാക്ഷേപവാക്-
ക്രോധോത്ക്ഷിപ്തഗദോത്ഥിതേന ജഗൃഹേ ഭീമേന ദുശ്ശാസനഃ
 
നില്ലെടാ നില്ലെടാ നീയല്ലൊപണ്ടെന്റെ വല്ലഭ തന്നുടെ വസ്ത്രം പറിച്ചതും
വല്ലാത്തനുദ്യൂതമുണ്ടാക്കിവെച്ചതുമെല്ലാം നിനച്ചിന്നു കൊല്ലാതയച്ചിടാ

 

Pages