സന്താനഗോപാലം

സന്താനഗോപാലം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ദൂരാലുടൻ കനകതേരീന്നിറങ്ങി

Malayalam
ദൂരാലുടൻ കനകതേരീന്നിറങ്ങി നരനാരായണൗ നടതുടർന്നു-
ധൃതി ഹൃദി വളർന്നു-സ്തിമിതമഥ നിന്നു-
 
തരളതരമണിനികരകിരണപടലികൾവിലസുമൊരുഭുവനമതിലഥകടന്നു-
സർപ്പാധിരാജമണിതൽപേ നിഷണ്ണമതിചിൽപൂരുഷം കമലനാഭം
 
അവനികമലാഭ്യാം-അതിലസിതപാർശ്വം-
നിത്യജനനതിവസതിദത്തഭരരുചിതരചിത്രമണിപത്തനമവാപ്തൗ

കണ്ടുകണ്ടു മുകിൽവർണ്ണധാംനി

Malayalam
കണ്ടുകണ്ടു മുകിൽവർണ്ണധാംനി കുടികൊണ്ടു വിസ്മയവിശേഷമുൾ-
ക്കൊണ്ടു മോദമതി പാണ്ഡുപുത്രനൊടു പത്മനേത്രനരുളുംവിധൗ!
കണ്ഠഭാവരഹിതസ്സ ദാരുകനുടൻതെളിച്ചു രഥമാശു വൈ-
കുണ്ഠഗോപുരസമീപമൻപൊടു നിനായ തൗ ഹരിധനഞ്ജയൗ

കണ്ടായോ വിജയ സഖേ

Malayalam
മാർത്താണ്ഡപ്രതിമാഭപൂണ്ടരിരഥസ്യാഗ്രേ നടന്നൂ ജവാൽ
പ്രീത്യാ ദാരുകനും തെളിച്ചു വിരവോടോടിച്ചു തേരഞ്ജസാ!
നിത്യാനന്ദചിദാസ്പദഞ്ച ഭുവനം കാണായി കൗതൂഹലാൽ
ഭൈത്യാരാതി സുരാധിനാഥസുതനോടിത്യാഹ ബദ്ധാദരം
 
 
കണ്ടായോ വിജയ സഖേ കണ്ടാലുംമോദാൽ കഞ്ജനാഭന്റെമന്ദിരം
കുണ്ഠിതമകന്നാശു കണ്ണിനെ പീയൂഷാംബുധി-
വൻതിരമാലകളിൽ നീന്തിക്കളിതുടങ്ങി 
 
പാൽക്കടൽനടുവിലൊരൽഭുതതരലോകം
വൈകുണ്ഠാഖ്യമിതധരിതവിധിപുരസുരലോകം
 
ഭാസ്കരകരസമമണിനികരാലോകം ഭവ്യ-

ഇരുളെല്ലാമകന്നു ദൂരേ

Malayalam
ദാമോദരൻ പാർത്ഥനൊടേവമോരോ-
ന്നാമോദമുൾക്കൊണ്ടരുളുംദശായാം
പൂമാനിനീവല്ലഭചക്രമുഗ്ര-
ധാമാഞ്ജസാ തത്ര മുദാവിരാസീത്‌
 
 
ഇരുളെല്ലാമകന്നു ദൂരേ ഈശ കംസാരേ എഴുന്നള്ളാമിഹ മേ നേരേ
തിരുവുള്ളപ്പെരുവെള്ളത്തിരതള്ളും വിരുതുള്ള
നരനുള്ളിലലമല്ലലെഴുമല്ലലിതി നില്ലാ
 
ഫുല്ലസരസിജതുല്യമിഴിമുന തെല്ലലംകരു കല്യ മയി തവ
മല്ലരുചിഭരകല്യ ജിതമല്ല മഞ്ജുതരമല്ല 
 
ജയദ്രഥവധോദ്യോഗസംഗരേ സ്വാമിൻ!
ജഗത്ത്രയവാസിനാം ഭയങ്കരേ മുന്നം
 

ലോകാലോകപർവതംതന്നുടെ

Malayalam
ലോകാലോകപർവതംതന്നുടെ പശ്ചിമമാം
ഭാഗമിവിടംകേൾക്ക നിന്നുടെ
 
ശോകത്തെത്തീർപ്പാൻ മമചക്രവും വേഗാ-
ലാഗമിച്ചീടുമ്പോൾ പോം വ്യഗ്രവും പാർത്ഥാ! 

അന്ധകാരംകൊണ്ടത്ര ദേശവുംദിക്കും

Malayalam
അന്ധകാരംകൊണ്ടത്ര ദേശവുംദിക്കും ഹന്ത വചിക്കാവല്ലേലേശവും
ബന്ധുരമൂർത്തേതവരൂപവും കാണാഞ്ഞിട്ടെന്തഹോ വചിക്കാവു താപവും
നാഥ മുകുന്ദ മുരാന്തക എങ്ങു ഭവാനുടെമുടിയെങ്ങു പാദമെങ്ങു എങ്ങുനീ?

പുരന്ദരനന്ദന പൂരുകുലതിലക

Malayalam
ലോകാനന്ദനനേവമർജ്ജുനനൊടും സാകം കരേറി രഥേ
വേഗാൽ പശ്ചിമദിക്കിലേക്കഥ വിയന്മാർഗ്ഗേണ പോയാന്മുദാ!
ലോകാലോകമുടൻ കടന്നൊരളവിൽ ഘോരാന്ധകാരാകുലം
പാകാരാതി സുരാധിനാഥസുതനോടിത്യാഹ ബദ്ധാദരം
 
 
പുരന്ദരനന്ദന പൂരുകുലതിലക പുരുഷരത്നമേ മൗനമെന്തെടോ
നിരന്തരമായുള്ളുനിറഞ്ഞെങ്ങും തിമിരമായി
പരന്നൊരന്ധകാരംകൊണ്ടാകുലനാകയോ നീ
 
പാർത്ഥാ! നമ്മുടെദേശംതന്നിലിന്നിപ്പോൾ
ഏത്രേദൂരം പോന്നു നാം ചൊൽകെടോ?
 
അത്ര ദേശമേതെന്നും വർത്മനി നീ പര-

Pages