തോരണയുദ്ധം

തോരണയുദ്ധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ഹേ സഖേ ശ്രൃണു മാമകവചനം ഹേ സഖേ

Malayalam
ഇത്ഥം പറഞ്ഞു ശിബികാമധിരുഹ്യ തൗ ദ്വൗ 
സൗമിത്രി മിത്രതനയൗ രഘുവീരവാസം
ഗത്വാ തതശ്ചരണയോഃ പ്രണതൗ ച വീരൗ
ഉത്ഥാപ്യ തം കപിവരം നിജഗാദ രാമഃ

ഹേ സഖേ ശ്രൃണു മാമകവചനം ഹേ സഖേ
 
കാലമതിക്രമിക്കുന്നു വൈരിവധം ചെയ്‌വാനായ്‌
നാലുദിക്കിലും സൈന്യത്തെപ്രഷയദ്രഷ്‌ടുംവൈദേഹിം
 

 

ബാലിയെ ഭയപ്പെട്ടു ഞാന്‍

Malayalam
ബാലിയെ ഭയപ്പെട്ടു ഞാന്‍ കാനനത്തില്‍ വാണകാലം
ബാലിയെക്കാലന്നുനൽകി രാജ്യംതന്ന രഘുവീരന്‍
 
രക്ഷിക്കേണം പിഴപൊറുത്തു അടിയനെ രക്ഷിക്കേണം

സുഗ്രീവ ദിവാകരാത്മജ കപിവര

Malayalam
ഏവം കപീന്ദ്രമഹിഷീമൊഴികേട്ടു കിഞ്ചില്‍
സൗമിത്രി കോപവുമുടക്കി മനസ്സിലപ്പോള്‍
താവന്നികാമചകിതം രവിനന്ദനന്തം
പാര്‍ശ്വസ്ഥിതം പരുഷമോടയമിത്യുവാച

സുഗ്രീവ ദിവാകരാത്മജ കപിവര
സുഗ്രീവ ദിവാകരാത്മജ
 
അഗ്രജനെ കൊന്നു തവ രാജ്യം തന്ന വീരനാമെന്‍
അഗ്രജനെ മറന്നു നീ ആത്തമോദം വാണീടുമോ
 
ബാലിമാര്‍ഗ്ഗത്തെ നീയനുസരിക്കുമേവമെങ്കിലോ
ബാലതകൊണ്ടധികം നീ മൂഢനായി വാണീടൊല്ലാ

 

താരാരാജസമകോമളവദനേ

Malayalam
താരാരാജസമകോമളവദനേ
താരേ മദിരമദാരുണനയനേ
 
വരുണീപാനത്തെ ചെയ്‌തുമദിച്ചു
ശ്രീരാമനേയും മറന്നു നികാമം
 
ചെയ്‌ത സഹായങ്ങളൊക്കെ മറന്നു
ഏതും ഭയം കൂടാതായതും ചേരും

നരവരസുതവീര രഘുവരസഹജ

Malayalam
ശ്രീരാമന്‍ ചൊന്നവാക്യം വിരവൊടു സഹജന്‍ കേട്ടു സമ്മാനയിത്വാ
വീര്യോത്തുംഗാഗ്രഗണ്യന്‍ കപിവരസദന ദ്വാരി പുക്കക്ഷണത്തില്‍
പാരം നീര്‍ത്തുള്ളിടും ഞാണൊലിയുടനുടനേ കേട്ടു സുഗ്രീവനപ്പോള്‍
പാരം ഭീത്യാ മയങ്ങി നൃപമഥ തരസാ താര വന്നേവ മൂചേ

കാര്യം സാധിക്കേണമവനെക്കൊണ്ടു

Malayalam
കാര്യം സാധിക്കേണമവനെക്കൊണ്ടു
ശൗര്യവാരിധേ കോപമുണ്ടാകൊല്ലാ
 
കോപമേവം ചെയ്യാതെ അവനെ നീ
ഭൂപനന്ദന കൊണ്ടുവരേണമേ
 
 

മര്‍ക്കടത്തിന്‍ സ്വഭാവമല്ലോയിതു

Malayalam
മര്‍ക്കടത്തിന്‍ സ്വഭാവമല്ലോയിതു
ധിക്കാരമേറെയുണ്ടായ്‌വരുന്നതും
 
ചെന്നവനെയിന്നാഴികയില്‍തന്നെ
കൊന്നിടുന്നുണ്ടു ഞാന്‍
 
ചൊല്ലിയ സമയത്തെ മറന്നിട്ടു
കല്യാണമോടവന്‍ വസിച്ചീടുമോ
 
ഉഗ്രനാകിയ ബാലിയെ കൊന്നു നീ
സുഗ്രീവനെ വധിപ്പാന്‍ ഞാന്‍ പോരുമേ
 

Pages