തോരണയുദ്ധം

തോരണയുദ്ധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

നേരുനേരിവന്‍ ചരിപ്പതുചേരും ചേരുമല്ലോ

Malayalam
ഇത്ഥം പറഞ്ഞു ഹനുമാനുടനക്ഷമേവം
കക്ഷേ ഗ്രഹിച്ചു നിഹതം സ ചകാര വേഗാല്‍
രക്ഷാധിപന്‍ തദനു കേട്ടു വിവൃദ്ധമന്യുര്‍
ഹന്തും കപീന്ദ്രമുടനെ ദ്രുതമുല്‍പപാത
 
 
നേരുനേരിവന്‍ ചരിപ്പതുചേരും ചേരുമല്ലോ
ധന്യയാമിപ്പുരിയിലൊരുത്തരും
എന്നുടെയനുവാദത്തെക്കൂടാതെ വന്നിട്ടില്ല
എന്നുള്ളതിനാലിന്നു കൊന്നീടുന്നുണ്ടവനെയും വൈകാതെ
ഇന്ദ്രന്‍പോലുമെന്‍ ദാസനായി മേവുന്നു
നന്നുനന്നൊരു മര്‍ക്കടന്‍ ചെയ്‌തതും
ചന്ദ്രഹാസംകൊണ്ടിപ്പോളിവനെ ഞാന്‍ 

നില്‌പതിന്നയയ്‌ക്കയില്ല

Malayalam
നില്‌പതിന്നയയ്‌ക്കയില്ല കൊല്ലുവന്‍ ക്ഷണാലഹം
അക്ഷ നീയും ദക്ഷനായ രാക്ഷസേന്ദ്രനെയല്ലോ
ഇക്ഷണം നിനക്കു മൃത്യു അരികില്‍ വന്നതറിക നീ
പോരിനായേഹി നിശാചര പോരിനായേഹി
 
 
യുദ്ധം - വധം

ചാരുവീരനഹമിതെന്നു കരുതീടേണ്ട

Malayalam
ഇത്ഥം പറഞ്ഞു ഹനുമാനഥ മന്ത്രിപുത്രം
കോപത്തൊടും യമപുരത്തിനയച്ചശേഷം
താവല്‍ സുതം ദശമുഖം തമുദാരമക്ഷം
പോവാനയച്ചു സ സമേത്യ ജഗാദ ചൈവം
 
 
ചാരുവീരനഹമിതെന്നു കരുതീടേണ്ട വിരവിലിന്നു
തരണിതനയസദനമിന്നു വിരവിനോടുപൂകിപ്പന്‍
ആരെടാ കപിയെ വരുന്നവനാരെടാ കപിയെ
കര്‍ക്കശാംഗനായ നീയും ഇക്കുലാവനി നടുവില്‍
 

പ്രമദാവനമിതു ഭഞ്‌ജിക്കുന്നേന്‍

Malayalam
പ്രമദാവനമിതു ഭഞ്‌ജിക്കുന്നേന്‍
മാരുതി ഹനൂമാനാകുന്നു ഞാന്‍
വരുമൊരു രാക്ഷസവരരെ വെല്‍വന്‍

രാവണനെങ്കിലുമെതിരായ്‌ നില്‌പാന്‍
രാവിണമേവകരോമി

കൈബലമൊടു ഞാനെതിരായി നില്‌പാന്‍
കേവലമേവനിഹ വരുവാനുള്ളു
 
ജയ ജയ രാമ ജയ ജയ ലക്ഷ്‌മണ ജയ
ജയ ജാനകീ സീതേ ജയ
സുഗ്രീവ രഘൂത്തമ പാലിത ജയ
ജയ രഘുവര രാമ

 

ഒരു മാസത്തിനകത്തു വരുവന്‍

Malayalam
ഒരു മാസത്തിനകത്തു വരുവന്‍ വൈദേഹി
നരവരന്‍ രാമനേയും കൊണ്ടുതന്നെ
പെരുകിന കപിവാഹിനി ജവമോടുതന്നെ
വിരവോടിവരെക്കൊന്നു കൊണ്ടുപോം നിന്നെ 

വൈകാതെ വരുവാന്‍ ഞാന്‍

Malayalam
വൈകാതെ വരുവാന്‍ ഞാന്‍ രാമനേയുംകൊണ്ടു
വൈദേഹി മാ കുരു ശോകത്തെ സീതേ
 
മല്ലീമുകുളദന്തേ നിന്നുടെ ചിത്തത്തില്‍
അല്ലലിന്നുചെറ്റും തോന്നുന്നതാകില്‍
മെല്ലെക്കൊണ്ടുപോവന്‍ നിന്നെ ആഴിക്കക്കരെ
നല്ലാരില്‍ മണിമലേ കാണ്‍ക എന്റെ രൂപം
ഭക്തികൊണ്ടിതുചൊന്നേന്‍ അല്ലാതെയല്ലയേതും
ഉത്തമാംഗിരോചതേ യദിവദ സുമതേ

Pages