തോരണയുദ്ധം

തോരണയുദ്ധം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

കണ്ടേന്‍ വണ്ടാര്‍കുഴലിയെ

Malayalam
ഇത്ഥംപറഞ്ഞു വിധി ബാലിമരുത്തനൂജാഃ
മോദേന സേനയൊടുകൂടി നടന്നു വേഗാല്‍
താവസ്‌ തതോ മധുവനത്തെയഴിച്ചു ഗത്വാ
ശ്രീരാമമേത്യ ജഗദുശ്ചരിതം കപീന്ദ്രാഃ

കണ്ടേന്‍ വണ്ടാര്‍കുഴലിയെ തണ്ടാര്‍ശരതുല്യ രാമ
ശ്രീരാമ നിന്നരുളാലെ പാരാവാരം കടന്നേനടിയന്‍
അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുന്നേരം തന്വംഗിയെക്കണ്ടേന്‍ ധന്യ
അംഗുലീയം നല്‌കിയടിയന്‍ ചൂഡാമണി തന്നേന്‍ കയ്യിൽ
ചൂഡാമണിം ഗ്രഹിച്ചു വീര ചാടുവീരതേജോരാശേ

 

Pages