നളചരിതം നാലാം ദിവസം

നളചരിതം നാലാം ദിവസം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

പർണ്ണാദൻസാകേതത്തിൽ

Malayalam

ച.4
പർണ്ണാദൻസാകേതത്തിൽ വന്നോരു വാർത്ത ചൊന്നാ-
നന്നാതിനുത്തരം നീ ചൊന്നാനേപോൽ
ഇന്നാമൊഴികൾ നീ താനെന്നോടു പറയേണ-
മെന്നുമേ ഭൈമിക്കതു കർണ്ണപീയൂഷമല്ലോ

അക്കഥ കേട്ടോ വന്നാനർക്കകുലീനൻ

Malayalam

ച.3
അക്കഥ കേട്ടോ വന്നാനർക്കകുലീനൻ മന്നൻ!
നില്ക്കതു, മറ്റുണ്ടു ചോദിക്കേണ്ടു മേ
ദിക്കിലെങ്ങാനും നളസൽ‌ക്കഥയുണ്ടോ കേൾപ്പാൻ?
ദുഷ്കരം ഭൈമിയോ ജീവിക്കുന്നതിന്നേയോളം

മന്ദിരേ ചെന്നാലെങ്ങും

Malayalam

ച.2
മന്ദിരേ ചെന്നാലെങ്ങും കണ്ണിലേ കിട്ടാ കാണ്മാൻ
മന്നിലിന്ദ്രനൃതുപർണ്ണഭൂപനെന്തിങ്ങുവന്നീടുവാ-
നെന്നു കേൾക്കാമോനമ്മാൽ? അന്യനെങ്ങുപോയ്‌?
അവനെ അറിയും ചിലരിവിടെ

ഈര്യതേ എല്ലാം

Malayalam

പല്ലവി
ഈര്യതേ എല്ലാം നേരേ ശോഭനവാണീ മുദാ

അനുപല്ലവി
കാര്യമെന്തു തവ? ചൊല്ലെന്നോട്‌
പെരികെ വിദൂരാൽ വന്നോരല്ലോ ഞങ്ങൾ

ച.1
ഇവിടെ വന്ന ഞങ്ങളിന്നു ഋതുപർണ്ണഭൂപസാരഥികൾ,
ഇരുവരിലഹം ബാഹുക-
നെന്തുവേണ്ടുതവ? ചൊല്ലെന്നോട്‌

ആരെടോ നീ നിന്റെ

Malayalam

പ്രിയദർശനപ്രസിതയാ ബത ഭീമജയാ
നള ഇതി ബാഹുകേ ജനിതസംശയമാനസയാ
ഇതി കില കേശിനി നിഗദിതാ നളമേത്യ ജവാ-
ദ്രഥഗതമന്വയുങ്ക്ത കുശലാ കുശലം കുശലാ

പല്ലവി
ആരെടോ നീ നിന്റെ പേരെന്തു? ചൊല്ലേണം
അരുടെ തേരിതെടോ?

അനുപല്ലവി
ദൂരദേശത്തിൽനിന്നു വന്നവരെന്നു തോന്നി
നേരുതന്നെ ചൊല്ലേണം കാര്യമുണ്ടിങ്ങതിനാൽ

ച.1
നിഷ്ഫലമല്ലറിക നിർബ്ബന്ധമിതെന്നുടെ,
ചെല്പെറും ഭൈമിയുടെ കല്പനയാൽ
ഇപ്പോളീയന്തിനേരം ഇപ്പുരംതന്നിലേ വ-
ന്നുൾപ്പൂക്ക നിങ്ങളാരെന്നെപ്പേരും പറയേണം

സ്വല്പപുണ്യയായേൻ

Malayalam

താമരബന്ധുവംശമുടയോരവനിപതിലകൻ
ഭീമനരേന്ദ്രനൊടുമൊരുമിച്ചരമത കുഹചിൽ
ഭീമജയാകിലാകുലമനാ രമണനെഅറിയാ-
ഞ്ഞാമയഭൂമധൂമമലിനാ സഖിയെനിരദിശൽ

പല്ലവി
സ്വല്പപുണ്യയായേൻ ഞാനോ
തോഴിയെന്മൊഴി കേൾ നീ

അനുപല്ലവി
സുപ്രസന്നവദനം രമണം
കാണ്മനെന്നു കാമകോടിസുഷമം

ച.1
വിരഹമോ കഠോരം കടലിതു വീതഗാധപാരം
വിധുരവിധുരമിതിൽ വീണുഴന്നു,
വിഷമമെന്നുറച്ചു വേദന പാരം
വിരവിനൊടെന്നാൽ നീയതെല്ലാം
വീര്യപുമാനെകാണ്മാനയി വേല ചെയ്യേണം

Pages