നളചരിതം നാലാം ദിവസം

നളചരിതം നാലാം ദിവസം ആട്ടക്കഥ

Malayalam

ഈശ്വരകാരുണ്യം

Malayalam

ഭീമേ ജാമാതൃസന്ദർശനമുദിതമതൗ തന്മതേനോന്മയൂഖ-
ശ്രീമദ്രത്നോപ്തകേതൂദ്ഭടപടപിഹിതാർക്കേന്ദുതാരേ പുരേസ്മിൻ
പ്രാതഃ പ്രീതൈരുപേതോ നള ഇഹ സുദിനേ ഹന്ത! ദിഷ്ട്യേതി പൗരൈർ-
ഗ്ഗീതാമാകർണ്ണ്യ വാർത്താം സകുതകമൃതുപർ ണ്ണോവദത്‌ പുണ്യകീർത്തിം.

പല്ലവി
ഈശ്വരകാരുണ്യം കൊണ്ടേ നിഷ-
ധേശ്വര, നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടേൻ.

അനു.
ആശ്രയം നീയിങ്ങെല്ലാർക്കും പണ്ടേ
തനുജിതകാമൻ പണ്ടേ
മഹീതലസോമൻ പണ്ടേ പാർക്കിൽ.

വീരസേനാത്മജ

Malayalam

വീരസേനാത്മജ, വില്ലാളിമൗലേ,
വീര്യവതാം വരും വിപത്തുമപ്പോലേ;
സൂര്യസോമന്മാർക്കു രാഹുവിനാലേ,
സുനയ, നിനക്കുവന്ന തുയർ കലിയാലേ.
പോക സാ കഥാ, ഭവാനിനി
മാഴ്കൊലാ വൃഥാ, ഭൂലോകത്തിൽ
വാഴ്ക ശാസിതാ, ശതായുതവർഷജീവിതാ;
ശക്തിയുണ്ടു മുക്തിയോളം മായയ്ക്ക-
തസ്തമേതി മുക്തി ചേദുദേതി, വ-
ന്നത്തലിതൊത്തളവത്തൊഴിൽ തോന്നിയ-
താസ്തികോത്തമ, കീർത്തിമതാംവര,
പാർത്ഥിവ, ഞാനതിവാർദ്ധകബാധിതൻ
കാത്തുകൊള്ളുവാൻ മതി തവ മതിഗതി.

ദ്വാപരസേവിതനാം

Malayalam

ദ്വാപരസേവിതനാം കലി വന്നു,
ദുഷ്ടനെന്നുള്ളിൽ കടന്നങ്ങിരുന്നു;
പാപമൊന്നിലങ്ങാശ വളർന്നു;
പറവതിതെന്തു? സുഖങ്ങളകന്നു;
നാടും നഗരവും എഴുനിലമാടശിഖരവും
എല്ലാം വിട്ടു മാടുനികരവും;
നിവാസമായ്ക്കാടും കുഹരവും,
ഭൂപലോകദീപമേ, നിനക്കൊരു
കോപശാപരോപലക്ഷമായഹം,
താവകമെയ്യിലണഞ്ഞി, നിമേൽ
പറയാവതോ, ശിവവൈഭവം ആയതു-
മാവതുമില്ലിഹ, ദൈവവിരോധമി-
തേ വരുത്തൂ ഇതിപ റവതിനരിമ.

സഫലം സമ്പ്രതി ജന്മം

Malayalam
ത്രൈലോക്യപ്രാണവാക്യം കുരു നള, ജയ, ജീവേ,തി വിദ്യാധരന്മാർ
കാലേസ്മിൻ തൂകിനാർ പൂമഴ ദിവി, ഭുവി കേൾക്കായി മംഗല്യവാദ്യം,
ആലോക്യാശ്ചര്യമേവം നിരവധി നിഷധാധീശനും പേശലാംഗീ-
മാലിംഗ്യാലിംഗ്യ പുത്രാവപി സമമഖിലൈഃ പ്രാപ ഭീമം പ്രസന്നം

പദം:
സഫലം സമ്പ്രതി ജന്മം നിനയ്ക്കിൽ
ഇല്ലിനി മരിക്കിലും ക്ഷതി.

അനു.
ഇഹലോകമിത, ഫലം മതമഖിലം,
അവലോകിതമഥ നിന്മുഖ കമലം.

ത്രൈലോക്യപ്രാണവാക്യം

Malayalam
ത്രൈലോക്യപ്രാണവാക്യം കുരു നള, ജയ, ജീവേ,തി വിദ്യാധരന്മാർ
കാലേസ്മിൻ തൂകിനാർ പൂമഴ ദിവി, ഭുവി കേൾക്കായി മംഗല്യവാദ്യം,
ആലോക്യാശ്ചര്യമേവം നിരവധി നിഷധാധീശനും പേശലാംഗീ-
മാലിംഗ്യാലിംഗ്യ പുത്രാവപി സമമഖിലൈഃ പ്രാപ ഭീമം പ്രസന്നം

വാതോഹം ശൃണു നള

Malayalam
വാതോഹം ശൃണു നള, ഭൂതവൃന്ദസാക്ഷീ,
രാജർഷേ, തവ മഹിഷീ വ്യപേതദോഷാ,
ആശങ്കാം, ജഹിഹി, പുനർവ്വിവാഹവാർത്താം
ദ്രഷ്ടും ത്വാമുചിതമുപായമൈക്ഷതേയം

ആത്താനന്ദാതിരേകം

Malayalam
ആത്താനന്ദാതിരേകം പ്രിയതമസുചിരാകാംക്ഷിതാലോകലാഭാൽ
കാൽത്താർ കുമ്പിട്ടിവണ്ണം കളമൊഴി പറയും വാക്കു കേട്ടോരുനേരം
ആസ്തായം സ്വൈരിണീസംഗമകലുഷലവാപാചികീർഷുസ്തദാനീ-
മാസ്ഥാം കൈവിട്ടുനില്ക്കും നളനൊരു മൊഴികേൾക്കായിതാകാശമദ്ധ്യേ

നാഥാ, നിന്നെക്കാണാഞ്ഞു

Malayalam

ച.3
നാഥാ, നിന്നെക്കാണാഞ്ഞു ഭീതാ ഞാൻ കണ്ട വഴി-
യേതാകിലെന്തു ദോഷം?
മാതാവിനിക്കു സാക്ഷിഭൂതാ ഞാനത്രേ സാപരാധ-
യെന്നാകിൽ ഞാനഖേദാ ധൃതമോദാ,
ചൂതസായകമജാതനാശതനുമാദരേണ കാണ്മാൻ
കൌതുകേനചെയ്തുപോയ പിഴയൊഴിഞ്ഞേതുമില്ലിവിടെ
കൈതവമോർത്താൽ;
താതനുമറികിലിതേതുമാകാ
ദൃഢബോധമിങ്ങുതന്നെ വരിക്കയെന്നെ,
നേരേനിന്നുനേരുചൊന്നതും

Pages