സൌരാഷ്ട്രം

ആട്ടക്കഥ രാഗം
കണ്ടിടാമതു മര്‍ക്കട മൂഢാ സൌരാഷ്ട്രം
രേരേ മൂഢ കപികീട സൌരാഷ്ട്രം
ഇന്ദുകുലാധിപ കേൾക്കെടോ ഞാനും കല്യാണസൌഗന്ധികം സൌരാഷ്ട്രം
ദുരിതനികരകരമിഹ നിശിചരരുടെ കിർമ്മീരവധം സൌരാഷ്ട്രം
ചേരുമേ ശമനസത്മനി നീ മമ കിർമ്മീരവധം സൌരാഷ്ട്രം
ഹന്ത കാന്ത കൃതാന്തപുരന്തന്നില്‍ കിർമ്മീരവധം സൌരാഷ്ട്രം
ധാർഷ്ട്യമാർന്ന മൊഴി കിർമ്മീരവധം സൌരാഷ്ട്രം
പോകയില്ല മനുജാധമ കിർമ്മീരവധം സൌരാഷ്ട്രം
വിജയമതു തവ കിർമ്മീരവധം സൌരാഷ്ട്രം
കേളിയുണ്ടു തവ കിർമ്മീരവധം സൌരാഷ്ട്രം
രേ രേ പോരിന്നായ് വാടാ കിർമ്മീരവധം സൌരാഷ്ട്രം
കുന്തീ സുതന്മാരെ ബകവധം സൌരാഷ്ട്രം
ഘോരമാം നമ്മുടെ കാട്ടില്‍ ബകവധം സൌരാഷ്ട്രം
കൂട്ടത്തോടെ കൊല ചെയ്തു ബകവധം സൌരാഷ്ട്രം
നാരദ, ഭവാനെന്തുഭാവമിപ്പോൾ? നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
ഭീഷിതരിപുനികര നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
വഴിയേതുമേ പിഴയാതെയവനോടു നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
നരപതി നളനവൻ നിരവധി ബലനിധി നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
പുഷ്പകരനെന്നുണ്ടേകൻ തത്കുലസമുദ്ഭവൻ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
സ്വൈരവചനം സ്വകൃതരചനം നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
പൂരിതധനസന്ദോഹം ദൂരവേ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
അവളവശം ഉറങ്ങുന്നേരം നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
ത്രൈലോക്യപ്രാണവാക്യം നളചരിതം നാലാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
സഫലം സമ്പ്രതി ജന്മം നളചരിതം നാലാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
ദ്വാപരസേവിതനാം നളചരിതം നാലാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
വീരസേനാത്മജ നളചരിതം നാലാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
അഖിലം കല്യാണം നമുക്കിനി നളചരിതം നാലാം ദിവസം സൌരാഷ്ട്രം
കപിരാജസുത വീര തോരണയുദ്ധം സൌരാഷ്ട്രം
അംഗദ കനകാംഗദവീര തോരണയുദ്ധം സൌരാഷ്ട്രം
സാധു സാധു മഹാമതേ മാരുതേ തോരണയുദ്ധം സൌരാഷ്ട്രം
ധരണീന്ദ്ര ചൊല്ലുവനഭിലാഷമതു സീതാസ്വയംവരം സൌരാഷ്ട്രം
വിത്തനാഥനിവിടെ ബാലിവിജയം സൌരാഷ്ട്രം
ദേവരാജ മഹാപ്രഭോ ബാലിവിജയം സൌരാഷ്ട്രം
ഭൂളിളായശളീളണിജ്ജള വേളിഭാളജളട്ഠിള ദുര്യോധനവധം സൌരാഷ്ട്രം
ആരെടാ മൂഢാ വാടാ സുഭദ്രാഹരണം സൌരാഷ്ട്രം
ഭീമപുത്രൻ ഘടോൽക്കചൻ സുഭദ്രാഹരണം സൌരാഷ്ട്രം
പാരാതെ നീ പോരിന്നായി സുഭദ്രാഹരണം സൌരാഷ്ട്രം
വില്ലു കൊത്തിമുറിച്ചോരു ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
അംഗവൈകല്യം ചെയ്‌വതിനേവൻ ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
ഇന്നു നീ സീതയെ ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
നേരുനേരതു കണ്ടീടാമെങ്കിൽ ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
നില്ക്ക നില്ക്ക വിഹം‌ഗമവീര ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
രാക്ഷസാ നീയെടുത്തോരു ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
മാനവേന്ദ്രനായുള്ളോരു ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
പക്ഷിയാം നിന്നെക്കൊല്ലുവതിനായി ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
ക്ഷോണീപാലകുമാരരാം നിങ്ങൾ ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
മർമ്മമേകുക ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
നല്ല ശൂലം മുറിച്ചോരു ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
നന്നുനന്നേവം ചൊല്ലുന്ന ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം
വീരനെങ്കിലോ നീയിഹ ബാലിവധം സൌരാഷ്ട്രം

Pages