പൊറനീര

ആട്ടക്കഥ രാഗം
അനല്പം വാമസ്തു ഭവ്യം നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം പൊറനീര
പരിചിൽ ഞാനാഗ്രഹിച്ച നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം പൊറനീര
ദമയന്തിയെ ഞാൻ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം പൊറനീര
മതിമുഖി ഭൈമിയോടും നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം പൊറനീര
കനക്കുമർത്ഥവും സുധ കണക്കേ പദനിരയും നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം പൊറനീര
നിനക്കു കുശലം ബാലേ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പൊറനീര
ക്ഷമിക്കവേണമേ അപരാധം നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പൊറനീര
വധിച്ചുകളവാനൊഴിച്ചു തോന്നാ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പൊറനീര
പരപീഡനമെനിക്കു നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പൊറനീര
കണക്കിൽ ചതിച്ചതു നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പൊറനീര
ബഹുമാനിയാ ഞാനാരെയും നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം പൊറനീര
കണ്ടേന്‍ വണ്ടാര്‍കുഴലിയെ തോരണയുദ്ധം പൊറനീര
വിസ്‌മയപ്പാടു നീ ചെയ്‌തു തോരണയുദ്ധം പൊറനീര
നമസ്തേ ഭൂസുരമൗലേ സന്താനഗോപാലം പൊറനീര
വരികരികേ മമ കീചകവധം പൊറനീര
പങ്കജ ലോചന കീചകവധം പൊറനീര
നീരജസംഭവനന്ദന ദക്ഷയാഗം പൊറനീര
പാർത്ഥിവവര ശൃണു വീര ഉത്തരാസ്വയംവരം പൊറനീര
നിശമയ വചനം നിർമ്മലതരമൂർത്തേ കുചേലവൃത്തം പൊറനീര
അത്ഭുതവിക്രമനർഭകനിവനിഹമത്ഭക്താഗ്രേസരനായീടും ദുര്യോധനവധം പൊറനീര
രാജൻ ധർമ്മജ സുഭദ്രാഹരണം പൊറനീര
തന്നു ഞാൻ മത്സോദരിയെ രാവണോത്ഭവം പൊറനീര
വരിക സമീപേ വത്സാ പ്രഹ്ലാദ ചരിതം പൊറനീര
ശ്രവിക്ക നീ നരപാല മടിക്കാതിന്നിവള്‍തന്നെ ദേവയാനി സ്വയംവരം പൊറനീര
ചന്ദ്രഹാസമരികുലകമലാകര രാവണവിജയം പൊറനീര
പാലയ പരമ കൃപാലയ മാമിഹ രാവണവിജയം പൊറനീര
ജലരുഹലോചന ജയജയ രാമ ലവണാസുരവധം പൊറനീര
അസ്തു നിൻ പദഭക്തി ബാണയുദ്ധം പൊറനീര
പ്രഹ്ലാദനോടു മുന്നം ഭവൽകുലജാതന്മാരെ ബാണയുദ്ധം പൊറനീര
അരുതുള്ളിൽ ഖേദമേതും നിഴൽക്കുത്ത് പൊറനീര
അസ്തുഭവതാം ശുഭം നിസ്തുലമതരം ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പൊറനീര
ജയ ജയ ദേവ ജനാർദ്ദന! വിഷ്ണോ! രാജസൂയം (വടക്കൻ) പൊറനീര
ഇത്യുക്താ തനയേ സ്വമാതുരവരുഹ്യാങ്കേ രുഗ്മാംഗദചരിതം പൊറനീര
പാർത്ഥസുതന്മാരേ സുന്ദരീസ്വയംവരം പൊറനീര
യൂദാസു പത്രോസു ഫിലിപ്പു തോമാസ്‌ ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം പൊറനീര
കൈക്കൊണ്ടു രാജാജ്ഞ ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം പൊറനീര
ജയ ജയ ശ്രീരാമചന്ദ്ര! രാജേന്ദ്ര! ഖരവധം പൊറനീര
ഉച്ചത്തിൽ ഗ്രഹമഞ്ചുമഞ്ചിതമാം പുത്രകാമേഷ്ടി പൊറനീര
രഘുപതേമഹീപതേദാശരഥേ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം പൊറനീര
കേകയനൃപകന്യാജനനീധന്യാ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം പൊറനീര
സുഖമസ്തുതവബാലജലധിനീല വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം പൊറനീര
അതിദീര്‍ഘസുമംഗലിയാകബാലേ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം പൊറനീര
അത്രിനനത്വാതദാനീം രഘുവരനുടനേസീതയാതമ്പിയോടും വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം പൊറനീര
മുനിവരകൃപാസിന്ധേ ദീനബന്ധോ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം പൊറനീര
സമദവിമതജനവികടമകുടപരിലുഠനകരണപടു യുദ്ധം പൊറനീര