പുന്നഗവരാളി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
For cheating in the game of dice (Bahuchathiyale) പുന്നഗവരാളി
ഈശ്വരന്മാരേ! ഇല്ലേ കാണുന്നില്ലേ അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം പുന്നഗവരാളി
പൂമകനും മൊഴിമാതും നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം പുന്നഗവരാളി
വാഹസം ഗ്രസിക്കുന്നു നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പുന്നഗവരാളി
അപുത്രമിത്രാ കാന്താരം നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പുന്നഗവരാളി
വേർവിട്ടിടുകയില്ല വല്ലഭനെ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പുന്നഗവരാളി
ഗ്രാഹം പിടിച്ചപ്പോൾ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പുന്നഗവരാളി
അലസതാവിലസിത നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പുന്നഗവരാളി
ആഹന്ത ദയിത, ദയാസിന്ധോ, നീയെന്നെ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പുന്നഗവരാളി
സ്വരത്തിനുടെ മാധുര്യം കേട്ടാല്‍ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം പുന്നഗവരാളി
തീർന്നു സന്ദേഹമെല്ലാം നളചരിതം നാലാം ദിവസം പുന്നഗവരാളി
നരവരസുതവീര രഘുവരസഹജ തോരണയുദ്ധം പുന്നഗവരാളി
ചെയ്‌ത പിഴകള്‍ പൊറുത്തു രക്ഷിക്ക തോരണയുദ്ധം പുന്നഗവരാളി
പങ്‌ക്തികണ്‌ഠ മമ കാന്ത തോരണയുദ്ധം പുന്നഗവരാളി
പന്തേലും മുലയാളാം പൈന്തേന്‍മൊഴി സീതാസ്വയംവരം പുന്നഗവരാളി
കരുണാവാരിധേ കൃഷ്ണാ സന്താനഗോപാലം പുന്നഗവരാളി
അഷ്ടമൂര്‍ത്തിയെ ദക്ഷയാഗം പുന്നഗവരാളി
എല്ലാകർമ്മങ്ങളിലുമെല്ലാപേരും ഉത്തരാസ്വയംവരം പുന്നഗവരാളി
ചൂതുകളിച്ചിടേണമിന്നഹോ ഉത്തരാസ്വയംവരം പുന്നഗവരാളി
ചൂതിന്നനർത്ഥമുണ്ടാം ഭൂമിനാഥ ഉത്തരാസ്വയംവരം പുന്നഗവരാളി
എന്നും പകിട പന്തിരണ്ടു വീഴും ഉത്തരാസ്വയംവരം പുന്നഗവരാളി
ദാനവാരി മുകുന്ദനേ സാനന്ദം കണ്ടീടാൻ വിപ്രൻ കുചേലവൃത്തം പുന്നഗവരാളി
ബഹുചതിയാലേയീവണ്ണം ദ്യൂതേ ദുര്യോധനവധം പുന്നഗവരാളി
വിവദിക്കേണ്ട വിവിദനഹം സുഭദ്രാഹരണം പുന്നഗവരാളി
പഞ്ചാസ്യനു ജംബുകത്താൽ സുഭദ്രാഹരണം പുന്നഗവരാളി
യദുവരവീരസുതേ കൃശോദരി സുഭദ്രാഹരണം പുന്നഗവരാളി
രംഗം 5 സീതയും ലക്ഷ്മണനും ബാലിവധം പുന്നഗവരാളി
ജ്യാഘാതചിഹ്നകരൗ സുകുമാരൗ ബാലിവധം പുന്നഗവരാളി
ദേവരബാല സൌമിത്രേ ബാലിവധം പുന്നഗവരാളി
നിശിചരരല്ല കരയുന്നു നൂനം ബാലിവധം പുന്നഗവരാളി
കഠിനകഠോരാശയ ബാലിവധം പുന്നഗവരാളി
കാന്തനെ അവര്‍ കൊലചെയ്താലോ ബാലിവധം പുന്നഗവരാളി
സന്യാസിവര്യ നിന്റെ ബാലിവധം പുന്നഗവരാളി
താതന്‍എന്നോടെന്തീവണ്ണം ദേവയാനി സ്വയംവരം പുന്നഗവരാളി
ഹന്ത ഹന്ത ഹനുമാനേ ലവണാസുരവധം പുന്നഗവരാളി
കാന്ത എന്നോടേവം കോപം ലവണാസുരവധം പുന്നഗവരാളി
ഹന്ത എന്തു ചെയ്തു പാപം ലവണാസുരവധം പുന്നഗവരാളി
ദീനഭാവത്തിനു കാരണമെന്തു തേ ലവണാസുരവധം പുന്നഗവരാളി
ജാനകീ നിന്നെയും വഞ്ചിപ്പതിന്നു മാം ലവണാസുരവധം പുന്നഗവരാളി
ഹന്ത ഹന്ത എന്‍റെ കാന്തന്‍ ലവണാസുരവധം പുന്നഗവരാളി
കളധൗതകമലങ്ങൾ വിലസുന്നു കാന്ത ബാണയുദ്ധം പുന്നഗവരാളി
കഷ്ടം ഞാൻ ചെയ്‌വതെന്തേ? നിഴൽക്കുത്ത് പുന്നഗവരാളി
തട്ടിപ്പുചൊല്ലിയെന്റെയിഷ്ടം നിഴൽക്കുത്ത് പുന്നഗവരാളി
ഹന്ത ദൈവമേ ഞാനെന്തു കേട്ടിതോ കർണ്ണശപഥം പുന്നഗവരാളി
സാനന്ദം നടന്നു മന്ദം ഗാന്ദിനീ നന്ദനൻ കംസവധം പുന്നഗവരാളി
മാമകസുത ലക്ഷ്മണ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം പുന്നഗവരാളി
കാമിനിയല്ലവൾ ബാലേ ഖരവധം പുന്നഗവരാളി
അവിടെ നടന്ന വൃത്തം ഖരവധം പുന്നഗവരാളി
ലക്ഷ്മണനല്പനല്ലല്ലൊ ഖരവധം പുന്നഗവരാളി
അയ്യയ്യോ വല്ലഭ ഖരവധം പുന്നഗവരാളി

Pages