നാഥനാമാഗ്രി

ആട്ടക്കഥ രാഗം
അംഭോജസംഭവശരത്തെയയച്ചു ഖരവധം നാഥനാമാഗ്രി
മായാരാമശിരസ്സവൻ സേതുബന്ധനം നാഥനാമാഗ്രി
ആര്യപുത്രമനോഹരാംഗ സേതുബന്ധനം നാഥനാമാഗ്രി
ജാനകീ നീ പീഡിച്ചിടൊല്ലാ സേതുബന്ധനം നാഥനാമാഗ്രി
എങ്ങുപോവതിനും നിനക്കയി സേതുബന്ധനം നാഥനാമാഗ്രി
ധന്യശീലേ! പോയറിഞ്ഞേൻ സേതുബന്ധനം നാഥനാമാഗ്രി
ജയ ജയ സാരസലോചന പുത്രകാമേഷ്ടി നാഥനാമാഗ്രി
വൈരികൾ വന്നു പുരത്തെച്ചുറ്റി യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
വാരയ മേ വിശിഖാൻ സുഭീമാൻ രാഘവ യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
ചേരാതതുചെയ്കകൊണ്ടുയിപ്പോൾ യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
രാമ രാമ മഹാമതേ യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
ദശമുഖമഹാരാജ ദശരഥ തനൂജൻ യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
പക്ഷി രാജ മഹാമതേ ശൃണു യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
അമരരൊടുമമർ ചെയ്തുമിളകാതെ യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
രാമ രാമ മഹാമതേ തവ യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
നിശിചര കുലേശ്വര യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
അത്ര സഹോദര എന്നാലെന്തു കർത്തവ്യമെന്നുര ചെയ്ക യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി
ഏവം തൗ വീരവീരൗ പടപൊരുമളവിൽ യുദ്ധം നാഥനാമാഗ്രി

Pages