കല്യാണസൌഗന്ധികം

കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ രചിച്ചത്.

Malayalam

ഇന്ദുമൌലിയോടസ്ത്രം

Malayalam

ഇന്ദുമൌലിയോടസ്ത്രം ഹിതമോടെ ലഭിച്ചുടന്‍
ഇന്ദ്രനന്ദനന്‍ വരും അതിനില്ല സംശയം
മന്ദത കൈവെടിഞ്ഞു മന്നിലുള്ള തീര്‍ത്ഥങ്ങളെ
ചെന്നു സേവിച്ചീടുമ്പോള്‍ ജയമാശു ലഭിച്ചീടും
 

തിരശ്ശീല

ചെന്താർ ബാണാരി തന്റെ

Malayalam

[[ അവനീകന്മാരായുള്ളോരവനീശനിഗ്രഹാർത്ഥം        
അവതരിച്ചെന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞേനെന്നാലും        
അവസരമതുവേണം അടിയങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ        
അവമാനമെത്രകാലം അനുഭവിക്കേണ്ടു നാഥാ    
കുത്സിതമായ മത്സ്യകൂർമ്മാദികളായതും    
വത്സപാലനംചെയ്തു വനത്തിൽ നടന്നതും    
മാത്സര്യമാർന്നുള്ളോരു മാതുലനെക്കൊന്നതും    
ചിത്സ്വരൂപ നിൻ ഭക്തവാത്സല്യമല്ലോ നാഥ    
നിൻ കൃപയുണ്ടെന്നാകിൽ നിരൂപിച്ചതു സാധിപ്പാൻ    
സങ്കടമുണ്ടോ ഭുവി സകലലോകർക്കും
കിങ്കരരാം ഞങ്ങളിൽ കൃപയില്ലാത്തതിനാലെ    
പങ്കജേക്ഷണ പാരമുഴന്നീടുന്നു ]]

പരിതാപിക്കരുതേ

Malayalam

ഗാന്ധാരദുര്‍ന്നയനിരസ്തസമസ്തഭോഗാന്‍
കാന്താരചംക്രമണകര്‍ശിതചാരുഗാത്രാന്‍
ശ്രാന്താന്‍ നിരീക്ഷ്യ വിധിവല്‍ പ്രതിപൂജ്യ പാര്‍ത്ഥാന്‍
ശാന്തം ജഗാദ സഹലീ വചനം മുകുന്ദഃ
 
 
പല്ലവി
 
പരിതാപിക്കരുതേ പാണ്ഡവന്മാരേ
പരിതാപിക്കരുതേ
 
അനുപല്ലവി
 
ഭരതാന്വയതിലക ഭാഷിതം മമകേള്‍ക്ക

ശരണം ഭവ സരസീരുഹലോചന

Malayalam

അഥ സമാഗതമാശു വിലോക്യ തം
മധുരിപും സഹലിം സമഹോക്തിഭിഃ
അജിതമാശ്രിതകല്പതരും ഹരിം
നിജഗദേ പ്രണിപത്യ പൃഥാസുതഃ

ചരണം 1
ശരണം ഭവ സരസീരുഹലോചന
ശരണാഗതവത്സല ജനാര്‍ദ്ദന
[[ ശരദിന്ദുവദന നരകവിഭഞ്ജന        
മുരദാനവമഥന ജനാർദ്ദന
         
ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ നാഥ മുകുന്ദ    
ജയ ജയ ജനിതാനന്ദ ഹേ ജനാർദ്ദന ]]


ചരണം 2
കൌരവന്മാരുടെ കപടംകൊണ്ടിങ്ങനെ
പാരം വലഞ്ഞു ഞങ്ങള്‍ ജനാര്‍ദ്ദന

പ്രയുക്താശിഷസ്തേന തേ പാണ്ഡുപുത്രാഃ

Malayalam

[[ ആഗസ്ത്യമാശ്രമമതഃ പ്രണിപത്യ വേഗാ-
ദാഗത്യ ഭാർഗ്ഗവതപോവനമസ്തഖേദം
ശസ്തം മുനീന്ദ്രമകൃതവ്രണദർശിതം ത-
മാസ്താവിഷുർദ്ധൃത പരശ്വധചാപബാണം ]]

പ്രയുക്താശിഷസ്തേന തേ പാണ്ഡുപുത്രാഃ
പ്രയാതാഃ പ്രഭാവപ്രഭാസഞ്ചിതാംഗാഃ
സ്വഭക്താനുപായാദുപായാദ്ധതാരിഃ
സഭോജഃ സമേതാന്‍ സമാകര്‍ണ്ണ്യ ശൌരിഃ

 

കുന്തീകുമാരന്മാരേ കുംഭസംഭവൻതാനും

Malayalam

ചരണം 1

കുന്തീകുമാരന്മാരേ കുംഭസംഭവന്‍താനും
അന്തികെ വാഴുന്നിവിടെ ഈ വനം തന്നില്‍
വിന്ധ്യാചലോന്നതിയെ വീതഖേദേന പണ്ടു
വന്ധ്യയാക്കിയതുമിവന്‍ തപോബലേന-വന്ധ്യ-
 

ചരണം 2
വാതാപി തന്നെക്കൊന്നു വാരുറ്റ മുനികള്‍ക്കു
ബാധയകറ്റിയതിവന്‍ പാരം വളര്‍ന്ന
ആഴികളേഴുമൊന്നിച്ചാചമിച്ചതും പാര്‍ത്താല്‍
ഊഴിയിലേവമാരുള്ളു താപസന്മാരില്‍

ആരുടെ തപോവനമിതാകാശത്തോളമുയര്‍ന്ന

Malayalam

വൃത്തം വൃത്രാരിസൂനോര്‍മ്മുനിതിലകമുഖാ ദേവമാകര്‍ണ്യ മോദാല്‍
പാര്‍ത്ഥാസ്തീര്‍ത്ഥാഭിഷേകപ്രണിഹിതമനസഃ പ്രസ്ഥിതാസ്തേന സാകം
ഗോത്രാസത്രാശനാനാം തതിഭിരപി സമം സഞ്ചരന്തഃ സമന്താല്‍ ‌‍
സ്വച്ഛപ്രച്ഛായവൃക്ഷാപ്രചുരമുനിവനം വീക്ഷ്യ പപ്രച്ഛുരേനം

[[ പല്ലവി
 മാമുനിമാർ അണിയുന്ന    
 മൌലി രത്നമേ നീ
 മാനസം തെളിഞ്ഞുകേൾക്ക മാമകവചനം ]]

ചരണം 1

ആരുടെ തപോവനമിതാകാശത്തോളമുയര്‍ന്ന
ദാരുനിവഹങ്ങളോടും ആരാല്‍ കാണാകുന്നു

ഇന്ദുകുലാധിപ കേൾക്കെടോ ഞാനും

Malayalam

ചരണം 1
ഇന്ദുകുലാധിപ കേൾക്കെടോ ഞാനു-
മിന്ദ്രനിയോഗത്താലർജ്ജുനവൃത്താന്തം
ഇന്നു നിങ്ങളോടുരചെയ്‌വതിനായി
ഇന്ദ്രലോകത്തീന്നു വന്നതും
ഞാനിപ്പോൾ
[[ ഖേദമാശു
കളക സാമ്പ്രതം ]]

ചരണം 2
പാർവ്വതീവല്ലഭൻ തന്റെ പ്രസാദത്താൽ
പാശുപതാസ്ത്രം ലഭിച്ചു വിജയനും
ഗീർവ്വാണലോകത്തു ചെന്നു സുരജന-
ഗീതപരാക്രമനായി വിളങ്ങുന്നു

ചരണം 3
വാസവൻ തന്റെ സമീപത്തിങ്കൽതന്നെ
വാസഞ്ചെയ്തീടുന്നു ബാധയകന്നവൻ
വാസരം നാലഞ്ചു ചെല്ലുന്നതിൻമുമ്പെ
വാസവനന്ദൻ വന്നീടുമിവിടെ

സഹജ സമീരണസൂനോ

Malayalam

ധർമ്മസൂനുരപി നിർമ്മലചേതാ
ധർമ്മതത്വസഹിതം മൃദുവാക്യം
സന്മനോഗതമിതി സ്മ രുഷാന്ധം
തം മുദാ സഹജമാഹ മഹാത്മാ

പല്ലവി
സഹജ സമീരണസൂനോ
സൽ‌ഗുണശീല
സംഹര കോപമധുനാ

അനുപല്ലവി
സാഹസം ചെയ്തീടൊല്ല സമയം
കഴിവോളവും നീ സഹസൈവ
കാര്യം സാധിപ്പാൻ സംഗതി വരും

താപസേന്ദ്ര ജയ കൃപാനിധേ

Malayalam

ദൃഷ്ട്വാ തമാലോകമിവാന്ധകാരേ
ജൂഷ്ടസ്സഗര്‍ഭ്യൈഃ പ്രയതഃ പ്രണമ്യ
പൃഷ്ടോ മുനേ വാര്‍ത്തമജാതശത്രുഃ
ഹൃഷ്ടസ്തമാചഷ്ട ഗിരം ഗരിഷ്ഠാം

പല്ലവി
താപസേന്ദ്ര ജയ കൃപാനിധേ
 

ചരണം 1

താവകമേകിയ ദര്‍ശനം ഞങ്ങള്‍ക്കു
താപഹരമായി വന്നു മഹാമുനേ
ദാവാനലങ്കല്‍ പതിച്ച മൃഗങ്ങള്‍ക്കു
ദൈവനിയോഗത്താല്‍ വര്‍ഷമെന്നുപോലെ

ചരണം 2
ഏതൊരു ദിക്കില്‍നിന്നിവിടെക്കെഴുന്നള്ളി
ഹേതുവെന്തിങ്ങെഴുന്നള്ളുവാനുമിപ്പോള്‍
ശ്വേതവാഹനന്‍തന്റെ ചരിതം പരമാര്‍ത്ഥ-
മേതാനുമുണ്ടോ ധരിച്ചു മഹാമുനേ

Pages