കല്യാണസൌഗന്ധികം

കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ രചിച്ചത്.

Malayalam

നൃപതേ ഞാനും

Malayalam

രൂക്ഷാക്ഷരൈരിതി മുഹുര്‍മ്മുഹുരാക്ഷിപന്തം
വീക്ഷന്നഥാര്‍ദ്ധവനിനിമീലിതചക്ഷുഷാ തം
പ്രക്ഷീണശക്തിരിവ വേപഥുമാന്‍ വിലക്ഷോ
ദക്ഷോപി ദീനവദുവാച തമൃക്ഷനാഥഃ
 
പല്ലവി
നൃപതേ ഞാനും ഉപചാരാദികള്‍ ചെയ്യാ-
ഞ്ഞതിനാലരുതു കോപം നൃപതേ
 
അനുപല്ലവി
ജരകൊണ്ടു നടപ്പാനും അരുതാതെ വലഞ്ഞുഞാന്‍
ചിരകാലമിഹവാഴുന്നതു ഭവാനറിഞ്ഞാലും
 
ചരണം 1
നരന്മാരിലൊരുവനുമിതിലൂടെ വഴി
നടപ്പാറില്ലതു വീര ധരിച്ചാലും
സുരജനപരിഭവം വരുമിഹ ചരിക്കിലോ
നരവര വിരവോടു പുരമേവ ഗമിച്ചാലും

വഴിയിൽ നിന്നു പോക

Malayalam

നിശ്ചിത്യ സോയമിതി തല്‍പഥി നിശ്ചലാത്മാ
പുച്ഛം നിധായ ജരസാര്‍ത്ത ഇവാത്ര ശിശ്യേ
ഗച്ഛന്‍ ഗദാഹതിപതന്‍ കദളീകദംബഃ
സ്വച്ഛന്ദശായിനമുവാച രുഷാ സ ഭീമഃ
 
പല്ലവി
വഴിയില്‍നിന്നു പോക വൈകാതെ വാനരാധമ
വഴിയില്‍നിന്നു പോക വൈകാതെ
പോകായ്കയില്‍ നിന്നെ

ചരണം 1
മുഴുത്ത കോപമോടടുത്തു ഞാന്‍ നിന്റെ
കഴുത്തിലമ്പൊടു പിടിച്ചുടന്‍
തഴച്ച നിന്നെ എറിഞ്ഞു ഞാന്‍
വഴിക്കു പോവതിനനാകുലം
(വഴിയില്‍നിന്നു പോക വൈകാതെ വാനരാധമ)
അറിഞ്ഞാലും നീ

ആരിഹ വരുന്നതിവ

Malayalam

അഭ്യര്‍ത്ഥിതോ ദയിതയേവമദീനകാന്തി-
രഭ്യുല്‍പപാത ഗുരുശൈലവനം ഗദാവാന്‍
തല്‍ഭൂരിവേഗസത്വരവച്ഛലേന
പത്ഭ്യാം ഹതേന രുദിതം ഗിരിണാഭിയേവ
 
ശാതോദരീചടുലചാരുകടാക്ഷപാത-
പാഥേയവാന്‍ പ്രവിചരന്‍ പ്രിയസാഹസോസൌ
പാദപ്രപാതചകിതാഖിലസ്വത്വജാതം
വാതാത്മജോപി കദളീവനമാസസാദ
 
ആയാസഹീനമതിഘോരഗദാസഹായ-
മായാന്തമാശു ഹനുമാന്‍ ഭുജശക്തിമന്തം
രാമം സ്മരന്‍ സസുഖമത്ര തപഃ പ്രകുര്‍വ്വന്‍
ഭീമം സമീക്ഷ്യ സമചിന്തയ ദേവമന്തഃ
 
ചരണം 1
ആരിഹ വരുന്നതിവനാരുമെതിരില്ലയോ
പാരമിയലുന്ന മദമാര്‍ന്നു വിപിനേ
 

മാൻ‌ചേൽ മിഴിയാളേ

Malayalam

മാഞ്ചേല്‍മിഴിയാളെ നിന്നാല്‍ വാഞ്ഛിതങ്ങളായീടുന്നോ-
രഞ്ചിതസൌെഗന്ധികങ്ങള്‍ അഞ്ചാതെകൊണ്ടന്നീടാം
 
പല്ലവി
ചഞ്ചലാക്ഷിമാരണിയും മൌലിരത്നമേ
 
(അല്പം കാലം തള്ളി)
ശൈലമുകളിലെന്നാലും ശക്രലോകത്തെന്നാകിലും
(വീണ്ടും കാലം വലിഞ്ഞ്)
വേലയില്ല തവ ഹിതം വിക്രമേണ സാധിപ്പാനും
 
 
തിരശ്ശീല

എൻ‌കണവാ കണ്ടാലും

Malayalam

വാതേന വത്സലതയേവ കിലോപനീതം
ചേതോഹരം പരിമളാനുസൃതാളിവൃന്ദം
ആദായ പുഷ്പമതിമോഹനമത്ര ദിവ്യം
മോദാല്‍ ജഗാദ പവനാത്മജമേത്യ കൃഷ്ണാ

 
പല്ലവി
എന്‍കണവ കണ്ടാലും എങ്കലൊരു കുസുമം

പാഞ്ചാലരാജതനയേ

Malayalam

കാലേ കദാചിദഥ കാമിജനാനുകൂലേ
മാലേയമാരുതവിലോളിതമാലതീകേ
ലീലാരസേന വിചരന്‍ വിപിനേ വിനോദ-
ലോലാം സമീരണസുതോ രമണീമഭാണീല്‍
 
പല്ലവി
പാഞ്ചാലരാജതനയേ
പങ്കജേക്ഷണേ
പഞ്ചസായകനിലയേ
 
 അനുപല്ലവി
തഞ്ചാതെ വിപിനേ സഞ്ചരിച്ചീടുകയാല്‍
നെഞ്ചകമതിലഴലരുതരുതയി തേ
 
ചരണം 1
പൂഞ്ചോലതോറും നടന്നു
നല്ല പൂമണം മെല്ലെ
നുകര്‍ന്നു ചാഞ്ചാടി
മോദം കലര്‍ന്നു നല്ല
ചാരു പവനന്‍ വരുന്നു
 
ഇരട്ടി - ഒന്നാം ഘട്ടം

അർച്ചനം ചെയ്തുപരമേശ്വരൻ

Malayalam

ചരണം 1
അര്‍ച്ചനം ചെയ്തു പരമേശ്വരന്‍ തന്നോ-
ടസ്ത്രം ലഭിച്ചുടനെ വരും
അര്‍ജ്ജുനനപ്പോള്‍ സമയം കഴിഞ്ഞീടും
അത്രനാളും പാര്‍ക്കെടോ
          
ചരണം 2
മല്ലവിലോചനയാമിവള്‍ നിന്നുടെ
മാതാവെന്നറിഞ്ഞീടെടോ മുറ്റും
കല്ലില്‍ നടന്നുള്ളിലല്ലല്‍ പെരുകുന്നു
കല്യാണശീല കാണ്‍ക

പുത്രനായുള്ള ഘടോല്ക്കചന്‍

Malayalam

ഉക്ത്വൈവമേവ മഹിഷീം മഹിതാനുഭാവ-
ശ്ചിത്തേ ഘടോല്‍ക്കചമചിന്തയദാത്മജം തം
നക്തഞ്ചരോപി സഗണൈസ്സമുപേത്യ പാര്‍ത്ഥാന്‍
നത്വാ പദേ പിതരമിത്ഥമുവാച ധീരം
 
പല്ലവി
പുത്രനായുള്ള ഘടോല്ക്കചന്‍ തവ
പാദയുഗം തൊഴുന്നേന്‍ മാം

അത്തലിതു കൊണ്ടുനിൻ

Malayalam

ചരണം 1
അത്തലിതുകൊണ്ടു നിന്‍ ചിത്തതാരിലരുതേ
മത്തേഭഗമനേ കേള്‍ സത്വരമുണ്ടുപായം
 
(അത്തലുണ്ടാകരുതൊട്ടും വല്ലാതെയുള്ളില്‍)
 
ചരണം 2
ശക്തന്‍ ഘടോല്‍‌ക്കചന്‍ എന്നുത്തമനായിട്ടൊരു
നക്തഞ്ഛരനുണ്ടവനത്ര വന്നീടും പാര്‍ത്താല്‍
 
ചരണം 3
വാഞ്ഛിതദിക്കുകളില്‍ ബാധയകന്നു നമ്മെ
സഞ്ചരിപ്പിക്കുമവന്‍ സാദരമറിഞ്ഞാലും
 
തിരശ്ശീല
 

Pages