ബ്രാഹ്മണൻ

ബ്രാഹ്മണൻ (മിനുക്ക്)

Malayalam

പങ്കജാക്ഷ നിന്നുടയ പാദസേവ

Malayalam
പങ്കജാക്ഷ നിന്നുടയ പാദസേവ ചെയ്യുന്നോർക്കു
സങ്കടങ്ങൾ അകന്നീടും ശങ്കയെന്തതിനു പാർത്താൽ
വിശ്വനാഥ നിന്നെതന്നെ വിശ്വസിച്ചു വാണീടുന്ന
ആശ്രിതന്മാർക്കു നീ തന്നെ ആശ്രയം മറ്റെന്തു ചൊല്ലു
ഇന്ദുമുഖി രുഗ്മിണിതൻ സന്ദേശാൽ നിന്റെ സവിധേ
നന്ദസൂനോ വന്നു ഞാനും നന്ദനീയശീല
സന്തതം ഭാവാനെതന്നെ കാന്തഭാവേന കാമിനി 
ചിന്തിച്ചങ്ങു വാണീടുന്നു ചിന്തിത ഫലസന്താന
 
മുറിയടന്ത (കാലം തള്ളി)
ചേദിപനു നല്‍കുവാൻ തൽ സോദരനും നിശ്ചയിച്ചു
 
ത്രിപുട (കാലം താഴ്ത്തി)

ചിത്തതാപം അരുതേ ചിരം‌ജീവ മത്തവാരണഗതേ

Malayalam
ചിത്തതാപം അരുതേ ചിരം‌ജീവ മത്തവാരണഗതേ
 
അത്ര നിന്നു ഗമിച്ചു യദുകുല സത്തമനോടു ചൊല്ലാം ഇതെല്ലാം
ഭക്തജനങ്ങളിൽ ഇത്ര കൃപാകുല ചിത്തനായ് ഭുവനേ ഉൾ‌തളിരിങ്കൽ
നിനയ്ക്ക പരൻ നഹി മിത്രമതായ് കദനേ അത്തലൊഴിഞ്ഞിനി 
വാഴുക മോദമോടു അത്ര മഞ്ജുവചനേ വൃഥാബത
ചേദി മഹീപതി ആദികളായുള്ള 
മേദിനീപാലന്മാരെ മേദുര ബാണങ്ങളെ കൊണ്ടു
സംസദി ഭേദിച്ചുടൻ സമരേ
മോദമോടു നിന്നെ കൊണ്ടുപോം മുകുന്ദൻ
ദ്വാരവതീ നഗരേ വൃഥാബത
കൊണ്ടൽ നേർ വർണ്ണനെ
കണ്ടു നിന്നുടയ ഇണ്ടലാശു പറവൻ

കല്യാണമാശു ഭവിക്കും

Malayalam

പല്ലവി:
കല്യാണമാശു ഭവിക്കും തവ ചൊല്ലേറും വീരമഹാത്മന്‍

അനുപല്ലവി:
കല്യനായുള്ള നീ രാക്ഷസവീരനെ
കൊല്ലുകയാലഴല്‍ ഇല്ല ഞങ്ങള്‍ക്കിനി
അത്യുഗ്രനായ ബകനെ ഭവാന്‍
മൃത്യു വരുത്തിയതിനാല്‍
നിത്യമനുഗ്രഹിച്ചീടുകയല്ലാതെ
പ്രത്യുപകാരം എന്തോന്നു ചെയ്‍വതു

രാത്രിഞ്ചരനായൊരുത്തന്‍

Malayalam

 

ചരണം 1
രാത്രിഞ്ചരനായൊരുത്തനത്ര വാണീടുന്നവനു
നിത്യവും നല്കേണമൊരു മര്‍ത്ത്യനെ ക്രമേണ ഞങ്ങള്‍
(നാരീമണിയേ കേള്‍ക്ക നീ ശോകകാരണം)

ചരണം 2

മുന്നമവനെല്ലാരെയും ഒന്നിച്ചു കൊല്ലുമെന്നോര്‍ത്തു
അന്നവനോടു സമയം മന്ദിയാതെ ചെയ്തു ഖേദാല്‍

ചരണം 3

കുന്നോളമന്നവും നൂറു കുംഭങ്ങളില്‍ കറികളും
തന്നീടാമൊരുവനെയും നിത്യമെന്നു സതത്യം ചെയ്തു.

ചരണം 4

ഇന്നതു ഞങ്ങള്‍ നല്കേണം എന്നതിനൊരു നരനെ
ധന്യശീലേ കാണാഞ്ഞഴല്‍ വന്നതെന്നറിഞ്ഞീടേണം

ചരണം 5

ജീവ നാഥേ കിമിഹ

Malayalam

ശ്ലോകം

അഥ കൌചന വിപ്രദമ്പതീ
പരിരഭ്യാത്മസുതൌ നിജാങ്കഗൌ
ബകരാക്ഷസ ഭീതമാനസൌ
വിലപന്തൌ സമവോചതാം മിഥ:
 
പല്ലവി:
ജീവനാഥേ കിമിഹ ചെയ്‌വതുമിദാനീം
 
അനുപല്ലവി:
ദൈവഗതിയാരാലും ലംഘിച്ചു കൂടുമോ
ശിവ ശിവ പരിതാപം എന്തുപറയുന്നു
ഘോരനാം ബകനു ബലികൊണ്ടുപോവതിനു
ആരെയും കണ്ടില്ല ഞാനൊഴിഞ്ഞധുനാ
 
കാലം കുറഞ്ഞൊന്നു വൈകി എന്നാകിലോ
കാലനെപ്പോലവനെ കണ്ടീടാമരികെ
 

ജയിക്ക ജയിക്ക കൃഷ്ണ

Malayalam
 
ജയിക്ക ജയിക്ക കൃഷ്ണ! ജയിക്ക ഫൽഗുന വീര!
കനക്കും ശോകത്താൽ മുന്നം അധിക്ഷേപിച്ചതിലൊന്നും

നിനയ്ക്കൊല്ലേ കൃഷ്ണാ ഒന്നും നിനയ്ക്കൊല്ലേ ഫൽഗുനാ

നിനയ്ക്കൊല്ലാ മനക്കാമ്പിൽ അനർഗ്ഗള ഭുജവീര്യ!
 
നിനയ്ക്കുന്നവർക്കും നിന്നെ ഭവിക്കും ഭൂരിമംഗളം
മഹിതഭാഗ്യാംബുരാശേ! മുകുന്ദപ്രസാദാൽ.

മൂഢ! അതിപ്രൗഢമാം

Malayalam
ഈറ്റില്ലത്തിനകത്തുനിന്നുടനെഴും രോദാകുലാം ഭാരതീം
ഏറ്റം ദുഃഖമൊടു നിശമ്യ സഹസാ മൂർച്ഛിച്ചു വീണൂ ദ്വിജൻ !
കാറ്റേശും ദഹനാഭ പൂണ്ടു സഹസാ കോപാന്ധനായിട്ടവൻ
ചുറ്റം ഹന്ത വെടിഞ്ഞു നിഷ്ഠുരമധിക്ഷേപിച്ചു ശക്രാത്മജം!!
 
പദം:
 
മൂഢ! അതിപ്രൗഢമാം നിന്നുടെ പാടവം കുത്ര ഗതം?
രൂഢാധികമോടിയെഴും ശരകൂടംകൊണ്ടെന്തു ഫലം ജളപ്രഭോ (മൂഢ)
 
വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നം വേണ്ടുംപ്രകാരത്തിൽ
പാണ്ഡവ! നിന്നൊടു ഞാൻ ഇതു
വേണ്ടാ ദുർമ്മോഹം തുടങ്ങേണ്ടാ നീയെന്നു

Pages