ബ്രാഹ്മണൻ

ബ്രാഹ്മണൻ (മിനുക്ക്)

Malayalam

എന്തു വാഞ്ഛിതം ഞങ്ങൾക്കെന്നു

Malayalam

എന്തു വാഞ്ഛിതം ഞങ്ങൾക്കെന്നുള്ളതും
ചൊല്ലുവാൻ കിഞ്ചന വൈഷമ്യം
എന്തെങ്കിലും തരാം എന്നു സത്യം ചെയ്കിൽ
ചൊല്ലാം പരമാർത്ഥം രാജേന്ദ്ര! വീര ഹേ

ഭൂമിദേവന്മാർ യാചിച്ചതൊക്കെയും

Malayalam

ഭൂമിദേവന്മാർ യാചിച്ചതൊക്കെയും
ഭൂമിപാ! നീ കൊടുത്തീടും പോൽ
കാമിതം ഞങ്ങൾക്കു സാധിക്കുമെന്നുള്ള
തള്ളലുദിക്കുന്നു രാജേന്ദ്ര! വീര ഹേ

വാസുദേവ ജയ ജയ

Malayalam

ശ്ലോകം
അത്രാന്തരേ യദുപതിർന്നിജമന്ത്രിമുഖ്യൈ-
ർമദ്ധ്യേ സഭാം ബലനുമായ് മരുവും ദശായാം
കശ്ചിദ്വിജോ മഗധപീഡിത രാജവൃന്ദ-
സന്ദേശവാചകമുവാച മുകുന്ദമേവം.

കളക കളക കലുഷത ഹൃദി ഭൂപ

Malayalam

ശ്ലോകം
ഹാ കൃഷ്ണ! ത്വച്ചരണയുഗളാന്നൈവ ലോകേ വിലോകേ
സന്തപ്താനാം ശരണമപരം സങ്കടേഷ്വീദൃശേഷു.
ഇത്ഥം ചിന്താശബളിതമതിസ്താവദഭ്യേത്യ സഭ്യൈർ-
ദ്ധർമ്മ്യാംവാചം സ ഖലു ജഗദേ ഭൂസുരൈർഭാസുരാംഗൈഃ

വിക്രമി ഭീമനിവൻ, ശക്രനന്ദനനിവൻ

Malayalam

വിക്രമി ഭീമനിവൻ, ശക്രനന്ദനനിവൻ
ചക്രപാണി കൃഷ്ണനെന്നെന്നെയും ബോധിക്ക നീ
വിക്രമിയെങ്കിൽ ബാഹു വിക്രമംകാട്ടുക രിപു-
ചക്രങ്ങളെയഖിലം കൊന്നുടനിഹ
ശീഘ്രം സുഖമഖിലർക്കും നൽകുവൻ.
 

ഭൂദേവന്മാരെപ്പോലെ

Malayalam

ഭൂദേവന്മാരെപ്പോലെസാദരമന്നാകാംക്ഷ
നീതിജലധേ ഞങ്ങൾക്കില്ല
വീതശങ്കം സപദി ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം തരിക
അതു സമ്പ്രതി കുതുകം പൂണ്ടിഹ വയ-
മധുനാ തവ സവിധം പ്രാപിച്ചിതു.

വീര ഭൂപതിവര! ധീര കേൾക്ക

Malayalam

വീര ഭൂപതിവര! ധീര കേൾക്ക വചനം
വീര ഭൂപതിവര! ധീര!
ഭൂരിബലവാനായിന്നാരുമില്ല നിന്നെപോൽ
അരിസംഘമിതഖിലം പരിചൊടിഹ
ചരണേ തവ ചരണം പ്രാപിച്ചിതു.
 

മേദിനിദേവന്മാരെ ധരിച്ചിതോ

Malayalam
രുഗ്മിണ്യാഃ പരിണയനോത്സവസ്യ ഘോഷേഃ
പ്രക്രാന്തഃ ക്ഷിതിപതിനേതി ശുശ്രുവാം സഃ
പ്രാജ്യാജ്യസ്നപിതസിതാന്നസൂപപൂപൈ-
രൗൽസുക്യാദവനിസുരാ മിഥസ്തദോചുഃ
 
 
മേദിനിദേവന്മാരെ ധരിച്ചിതോ
മോദകരമാം വിശേഷം.
ഏതൊരു ദിക്കീന്നു വന്നു ഭവാനഹോ
ഏതുമറിഞ്ഞില്ല വിപ്രേന്ദ്ര! ഹേ ഹേ ഹേ!
കുണ്ഡിനേന്ദ്രന്റെ നന്ദിനിയായൊരു
കന്യകയുണ്ടവൾതന്നുടെ
എണ്ണമറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളിതോർക്കിലോ
എത്രയും അത്ഭുതം ഹേ ഹേ ഹേ!
കാമിനിയുടെ രൂപഗുണം കേട്ടു

ബന്ധുകാ ബന്ധുകാധരീ സന്താപിക്കായ്ക

Malayalam
ദ്വിജോഥ സന്ദേശഹരോ യദൂനാം
പത്യൈ നിവേദ്യാഖിലമേത്യ ഭൂയഃ
വാക്യാമൃതൈഃ കൃഷ്ണ മുഖാദുദീർണൈ:
സംപ്രീണ യാമാസ സ രുഗ്മിണീം താം
 
 
ബന്ധുകാ ബന്ധുകാധരീ സന്താപിക്കായ്ക
ചിന്തിത ചിന്താമണേ നിൻ കാന്തനിങ്ങു വന്നു ബാലേ
സർവ്വ ഭൂപന്മാരുടെ സംസദി സപദി നിന്നെ
പാര്‍വ്വണേന്ദുമുഖീ ചാരുമുഖീ പങ്കജാക്ഷന്‍ കൊണ്ടുപോകും
അന്തണേന്ദ്രൻ ചൊന്നാൽ അതിനു അന്തരം വരുമോ ബാലേ
എന്തിനി നിൻ കാമമെന്നാൽ ഹന്ത ഞാനാശു ചെയ്തീടും

 

Pages