ബ്രാഹ്മണൻ

ബ്രാഹ്മണൻ (മിനുക്ക്)

Malayalam

കേട്ടില്ലേ ഭൂദേവന്മാരേ ഭൂപന്‍

Malayalam
കയ്കൊണ്ടന്യോന്യരാഗം കമലസമമുഖീ മോഹിനീ ഭാമിനീ സാ
സീഘ്രം പുക്കാത്മഗേഹം സ്മരപരവശനായ്ത്തത്ര തന്വംഗിയോടും
ചൊൽക്കൊള്ളും പാർത്ഥിവേന്ദ്രൻ സരസമിഹ വസിച്ചും രമിച്ചും നികാമം
തൽക്കാലേ ഭൂസുരന്മാർ ചിലരിഹ നിഭൃതം തമ്മിലൂചുസ്സുവാചം
 
കേട്ടില്ലേ ഭൂദേവന്മാരേ ഭൂപന്‍
കാട്ടിലൊരു നാള്‍ നായാട്ടിനുപോയപ്പോള്‍
കിട്ടിപോല്‍ നല്ലൊരു പെണ്ണ്!

 

യുദ്ധം വരുത്തും വിനകള്‍ക്കതിരുണ്ടോ?

Malayalam

രണ്ടാമന്‍:
യുദ്ധം വരുത്തും വിനകള്‍ക്കതിരുണ്ടോ?
ചിത്തം കലങ്ങി വസിപ്പൂ യമാത്മജന്‍.
മിത്രാത്മജന്‍ കര്‍ണ്ണനാരെന്നറിഞ്ഞതും
മിത്രാത്മജാത്മജഹൃത്തം തകര്‍ക്കുന്നു.
ബന്ധുക്കളെക്കൊന്നു കൈവന്ന ഭോഗങ്ങള്‍
ചിന്തിക്കിലാര്‍ക്കെന്തു സൗഖ്യം കൊടുത്തിടും.?
യാഗാശ്വരക്ഷയ്ക്കു പാര്‍ത്ഥന്‍ ഗമിയ്ക്കുന്നു
വേഗാലണഞ്ഞവനേകാമനുഗ്രഹം.

യാഗം നടക്കുന്ന വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞിടാന്‍

Malayalam

രണ്ടാമന്‍:
യാഗം നടക്കുന്ന വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞിടാന്‍
യോഗം തനിക്കു ലഭിച്ചതില്ലേ വിപ്രാ
വേഗം ഗമിക്കുക ഭൂമീ സുരന്മാര്‍ക്കു
നാകം നരപാല ഗേഹം ധരിക്കടോ

അന്തണ! എന്തിതാഘോഷം

Malayalam

ശ്ലോകം:
യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഗുരുബാന്ധവ ഹത്യയോര്‍ത്തു
ചിത്തം തപിച്ചു മരുവീടിന പാണ്ഡവന്മാര്‍
ഹൃത്താപശാന്തിയതിനായി മഖം തുടങ്ങി
അത്തൗവ്വിലോതി, ചില വിപ്രരുമിപ്രകാരം.

പദം
ഒന്നാമന്‍:
അന്തണ! എന്തിതാഘോഷം, ഭൂമിപാല-
മന്ദിരേ എന്തു വിശേഷം?
താളമേള ഗീതം കേള്‍പ്പൂ, വേദമന്ത്രഘോഷം കേള്‍പ്പൂ
താലമേന്തി ബാലികമാര്‍ നീളെ നീളെ നില്‍പ്പൂ.
 

ജയ ജയ ദേവ ജനാർദ്ദന! വിഷ്ണോ!

Malayalam

അഭിനയശ്ലോകം
ഇത്ഥം ചേദീശ പാർത്ഥൗ പ്രഥനമതി രുഷാ ഘോരമായ് ചെയ്യുമപ്പോൾ
തത്രോത്ഥായാശു നാരായണനഥ തരസാ വിശ്വരൂപം ധരിച്ചൂ
ചൈദ്യാധീശം വധിച്ചൂ, ഝടിതി സ ഭഗവാൻ ഉഗ്രചക്രേണ സാക്ഷാൽ
തദ്രൂപം കണ്ടു ഭീഷ്മാദികൾ സുരമുനിഭി സ്തുഷ്ടുവുഃ പൂർണ്ണഭക്ത്യാ.

Pages