ഭര്‍തൃ വിരഹിതയായി

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭര്‍ത്തൃവിരഹിതയായി പത്തനേ വാഴ്വതിന്നു
ചിത്തമെങ്ങിനെയുറച്ചീടുന്നെനിക്കു

അർത്ഥം: 

ഭര്‍ത്താവിനെ പിരിഞ്ഞു വീട്ടില്‍ കഴിയാന്‍ എങ്ങിനെ എനിക്ക് കഴിയും.