രംഗം ഒമ്പത്

ആട്ടക്കഥ: 

ഭീമനും ഹിഡിംബിയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമസല്ലാപമാണ് ഈ രംഗം