രംഗം മൂന്ന്‌:വനാന്തരം

ഈ രംഗത്തിൽ കാർക്കോടകനെ കണ്ട് മുട്ടുന്നു. കാർക്കോടകദംശനം. പിന്നെ ബാഹുകൻ എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.