രംഗം രണ്ട്‌:വനം

വനപ്രദേശത്തെ നളന്റെ യാ‍ത്രകളും ആത്മഗതങ്ങളും തുടരുന്നു.